అష్ట వాగ్దేవతలు

అరుణ దేవీ,కామేశ్వరీ దేవీ,కౌళినీ దేవీ,జయినీ దేవీ,మోదినీ దేవీ,నళినీ దేవీ,విమల దేవీ,సర్వేశ్వరీ దేవీ