శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాష్టకం

హే స్వామినాథ! కరుణాకర దీనబంధో శ్రీపార్వతీశముఖపంకజపద్మబంధో |
శ్రీశాదిదేవగణపూజితపాదపద్మ వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 1 ||
దేవాధిదేవసుత దేవగణాధినాథ దేవేంద్రవన్ద్యమృదుపంకజమంజుపాద |
దేవర్షినారదమునీంద్రసుగీతకీర్తే వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 2 ||
నిత్యాన్నదాననిరతాఖిలరోగహారిన్ భాగ్యప్రదానపరిపూరితభక్తకామ |
శృత్యాగమప్రణవవాచ్యనిజస్వరూప వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 3 ||
క్రౌంచాసురేంద్రపరిఖణ్డన శక్తిశూల పాశాదిశస్త్రపరిమణ్డితదివ్యపాణే |
శ్రీకుణ్డలీశధృతతుణ్డశిఖీన్ద్రవాహ వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 4 ||
దేవాధిదేవరథమణ్డలమధ్యవేఽద్య దేవేన్ద్రపీఠనగరం ధృఢచాపహస్తమ్ |
శూరం నిహత్య సురకోటిభిరీడ్యమాన వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 5 ||
హారాదిరత్నమణియుక్తకిరీటహార కేయూరకుణ్డలలసత్కవచాభిరామ |
హే వీర తారకజయామరబృన్దవన్ద్య వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 6 ||
పంచాక్షరాదిమనుమన్త్రితగాఙ్గతోయైః పంచామృతైః ప్రముదితేన్ద్రముఖైర్మునీంద్రైః |
పట్టాభిషిక్తహరియుక్త పరాసనాథ వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 7 ||
శ్రీకార్తికేయ కరుణామృతపూర్ణదృష్ట్యా కామాదిరోగకలుషీకృతదుష్టచిత్తమ్ |
సిక్త్వాతు మామవ కళాధరకాన్తికాన్త్యా వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 8 ||
సుబ్రహ్మణ్యకరావలంబమ్ పుణ్యం యే పఠన్తి ద్విజోత్తమాః తే సర్వే ముక్తిమాయాన్తి సుబ్రహ్మణ్యప్రసాదతః |
సుబ్రహ్మణ్యకరావలంబమ్ ప్రాతరుత్థాయ యః పఠేత్ కోటిజన్మకృతం పాపం తత్ క్షణాదేవ నశ్యతి ||
ఇతి శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాష్టకం సంపూర్ణమ్ ||