ఆర్యద్విశతిలోని స్తోత్రం

లలితా పాతు శిరో మే లలాటమంబా చ మధుమతీరూపా |
భ్రూయుగ్మం చ భవానీ పుష్పశరా పాతు లోచనద్వంద్వం ||

పాయాన్నాసాం బాలా సుభగా దంతాంశ్చ సుందరీ జిహ్వాం |
అధరోష్ఠమాదిశక్తి శ్చక్రేశీ పాతు మే చిరం చిబుకం ||

కామేశ్వరీ చ కర్ణౌ కామాక్షీ పాతు గండయోర్యుగళం |
శృంగారనాయికావ్యాద్ వదనం సింహాసనేశ్వరీ చ గళం ||

స్కందప్రసూశ్చ పాతు స్కంధౌ బాహూ చ పాటలాంగీ మే |
పాణీ చ పద్మనిలయా పాయాదనిశం నఖావళీర్విజయా ||

కోదండినీ చ వక్షః కుక్షిం చావ్యాత్ కులాచలతనూజా |
కళ్యాణీ చ వలగ్నం కటిం చ పాయాత్ కళాధరశిఖండా ||

ఊరుద్వయం చ పాయాద్ ఉమా మృడానీ చ జానునీ రక్షేత్ |
జంఘే చ షోడశీ మే పాయాద్ పాదౌ చ పాశశృణిహస్తా ||

ప్రాతః పాతు పరా మాం మధ్యాహ్నే పాతు మణిగృహాధీశా |
శర్వాణ్యవతు చ సాయం పాయాద్రాత్రౌ చ భైరవీ సాక్షాత్ ||

భార్యా రక్షతు గౌరీ పాయాత్ పుత్రాంశ్చ బిందుగృహపీఠా |
శ్రీవిద్యా చ యశో మే శీలం చావ్యాచ్చిరం మహారాఙ్ఞీ ||

పవనమయి పావకమయి క్షోణీమయి గగనమయి కృపీటమయి |
రవిమయి శశిమయి దిన్మయి సమయమయి ప్రాణమయి శివే పాహి ||

కాళి కపాలిని శూలిని భైరవి మాతంగి పంచమి త్రిపురే |
వాగ్దేవి విన్ధ్యవాసిని బాలే భువనేశి పాలయ చిరం మాం ||