అష్టాదశ శక్తి పీఠముల ప్రార్థన

ఓం లంకాయాం శాంకరీదేవీ కామాక్షీ కాంచికాపురే|
ప్రద్యుమ్నే శృంఖలాదేవీ చాముండీ క్రౌంచపట్టణే || 1 ||
అల్లంపురే జోగులాంబా శ్రీశైలే భ్రమరాంబికా |
కొల్హాపురే మహాలక్ష్మీ ముహుర్యే ఏకవీరికా || 2 ||
ఉజ్జయిన్యాం మహాకాళీ పీఠికాయాం పురుహూతికా |
ఓఢ్యాయాం గిరిజాదేవీ మాణిక్యా దక్షవాటికే || 3 ||
హరిక్షేత్రే కామరూపా ప్రయాగే మాధవేశ్వరీ |
జ్వాలాయాం వైష్ణవీదేవీ గయా మాంగళ్యగౌరికా || 4 ||
వారణాశ్యాం విశాలాక్షీ కాశ్మీరేతు సరస్వతీ |
అష్టాదశ సుపీఠాని యోగినామపి దుర్లభమ్ || 5 ||
సాయంకాలే పఠేన్నిత్యం సర్వశత్రువినాశనమ్ |
సర్వరోగహరం దివ్యం సర్వసంపత్కరం శుభమ్|| 6 ||