అష్టలక్ష్మీ స్తోత్రం

సుమనసవన్దిత సున్దరి మాధవి చన్ద్ర సహోదరి హేమమయే |
మునిగణమండిత మోక్షప్రదాయిని మంజులభాషిణి వేదనుతే ||
పంకజవాసిని దేవసుపూజిత సద్గుణవర్షిణి శాన్తియుతే |
జయజయ హే మధుసూదన కామిని ఆదిలక్ష్మి సదా పాలయ మామ్ || 1 ||
అహికలి కల్మషనాశిని కామిని వైదికరూపిణి వేదమయే |
క్షీరసముద్భవ మఙ్గళరూపిణి మన్త్రనివాసిని మన్త్రనుతే ||
మఙ్గళదాయిని అంబుజవాసిని దేవగణాశ్రిత పాదయుతే |
జయజయ హే మధుసూదన కామిని ధాన్యలక్ష్మి సదా పాలయ మామ్ || 2 ||
జయవరవర్ణిని వైష్ణవి భార్గవి మన్త్రస్వరూపిణి మన్త్రమయే |
సురగణపూజిత శీఘ్రఫలప్రద జ్ఞానవికాసిని శాస్త్రనుతే ||
భవభయహారిణి పాపవిమోచని సాధుజనాశ్రిత పాదయుతే |
జయజయ హే మధుసూదన కామిని ధైర్యలక్ష్మి సదా పాలయ మామ్ || 3 ||
జయజయ దుర్గతినాశిని కామిని సర్వఫలప్రద శాస్త్రమయే |
రథగజ తురగపదాది సమావృత పరిజనమండిత లోకనుతే ||
హరిహర బ్రహ్మ సుపూజిత సేవిత తాపనివారిణి పాదయుతే |
జయజయ హే మధుసూదన కామిని గజలక్ష్మి రూపేణ పాలయ మామ్ || 4 ||
అహిఖగ వాహిని మోహిని చక్రిణి రాగవివర్ధిని జ్ఞానమయే |
గుణగణవారిధి లోకహితైషిణి స్వరసప్త భూషిత గాననుతే ||
సకల సురాసుర దేవమునీశ్వర మానవవన్దిత పాదయుతే |
జయజయ హే మధుసూదన కామిని సన్తానలక్ష్మి త్వం పాలయ మామ్ || 5 ||
జయ కమలాసని సద్గతిదాయిని జ్ఞానవికాసిని గానమయే |
అనుదినమర్చిత కుంకుమధూసర భూషిత వాసిత వాద్యనుతే ||
కనకధరాస్తుతి వైభవ వన్దిత శంకర దేశిక మాన్య పదే |
జయజయ హే మధుసూదన కామిని విజయలక్ష్మి సదా పాలయ మామ్ || 6 ||
ప్రణత సురేశ్వరి భారతి భార్గవి శోకవినాశిని రత్నమయే |
మణిమయభూషిత కర్ణవిభూషణ శాన్తిసమావృత హాస్యముఖే ||
నవనిధిదాయిని కలిమలహారిణి కామిత ఫలప్రద హస్తయుతే |
జయజయ హే మధుసూదన కామిని విద్యాలక్ష్మి సదా పాలయ మామ్ || 7 ||
ధిమిధిమి ధింధిమి ధింధిమి ధింధిమి దున్దుభి నాద సుపూర్ణమయే |
ఘుమఘుమ ఘుంఘుమ ఘుంఘుమ ఘుంఘుమ శంఖనినాద సువాద్యనుతే ||
వేదపురాణేతిహాస సుపూజిత వైదికమార్గ ప్రదర్శయుతే |
జయజయ హే మధుసూదన కామిని ధనలక్ష్మి రూపేణ పాలయ మామ్ || 8 ||