దేవీ నవరత్నమాలికా స్తోత్రం

హారనూపురకిరీటకుణ్డలవిభూషితావయవశోభినీం
కారణేశవరమౌళికోటిపరికల్ప్యమానపదపీఠికామ్ |
కాలకాలఫణిపాశబాణధనురంకుశామరుణమేఖలాం
ఫాలభూతిలకలోచనాం మనసి భావయామి పరదేవతామ్ || 1 ||
గన్ధసారఘనసారచారునవనాగవల్లిరసవాసినీం
సాన్ధ్యరాగమధురాధరాభరణసున్దరాననశుచిస్మితామ్ |
మన్ధరాయతవిలోచనామమలబాలచన్ద్రకృతశేఖరీం
ఇన్దిరారమణసోదరీం మనసి భావయామి పరదేవతామ్ || 2 ||
స్మేరచారుముఖమణ్డలాం విమలగణ్డలంబిమణిమణ్డలాం
హారదామపరిశోభమానకుచభారభీరుతనుమధ్యమామ్ |
వీరగర్వహరనూపురాం వివిధకారణేశవరపీఠికాం
మారవైరిసహచారిణీం మనసి భావయామి పరదేవతామ్ || 3 ||
భూరిభారధరకుణ్డలీన్ద్రమణిబద్ధభూవలయపీఠికాం
వారిరాశిమణిమేఖలావలయవహ్నిమణ్డలశరీరిణీమ్ |
వారిసారవహకుణ్డలాం గగనశేఖరీం చ పరమాత్మికాం
చారుచన్ద్రరవిలోచనాం మనసి భావయామి పరదేవతామ్ || 4 ||
కుణ్డలత్రివిధకోణమణ్డలవిహారషడ్దళసముల్లస-
త్పుణ్డరీకముఖమేదినీం చ ప్రచణ్డభానుభాసముజ్జ్వలామ్ |
మణ్డలేన్దుపరివాహితామృతతరఙ్గిణీమరుణరూపిణీం
మణ్డలాన్తమణిదీపికాం మనసి భావయామి పరదేవతామ్ || 5 ||
వారణాననమయూరవాహముఖదాహవారణపయోధరాం
చారణాదిసురసున్దరీచికురశేకరీకృతపదాంబుజామ్ |
కారణాధిపతిపఞ్చకప్రకృతికారణప్రథమమాతృకాం
వారణాన్తముఖపారణాం మనసి భావయామి పరదేవతామ్ || 6 ||
పద్మకాన్తిపదపాణిపల్లవపయోధరాననసరోరుహాం
పద్మరాగమణిమేఖలావలయనీవిశోభితనితంబినీమ్ |
పద్మసంభవసదాశివాన్తమయపఞ్చరత్నపదపీఠికామ్
పద్మినీం ప్రణవరూపిణీం మనసి భావయామి పరదేవతామ్ || 7 ||
ఆగమప్రణవపీఠికామమలవర్ణమఙ్గళశరీరిణీం
ఆగమావయవశోభినీమఖిలవేదసారకృతశేఖరీమ్ |
మూలమన్త్రముఖమణ్డలాం ముదితనాదబిన్దునవయౌవనాం
మాతృకాం త్రిపురసున్దరీం మనసి భావయామి పరదేవతామ్ || 8 ||
కాళికాతిమిరకున్తలాన్తఘనభృఙ్గమఙ్గళవిరాజినీం
చూళికాశిఖరమాలికావలయమల్లికాసురభిసౌరభామ్ |
వాలికామధురగణ్డమణ్డలమనోహరాననసరోరుహాం
కాళికామఖిలనాయికాం మనసి భావయామి పరదేవతామ్ || 9 ||
నిత్యమేవ నియమేన జల్పతాం
భుక్తిముక్తిఫలదామభీష్టదామ్ |
శంకరేణ రచితాం సదా జపే –
న్నామరత్ననవరత్నమాలికామ్ || 10 ||
||ఇతి శ్రీమత్ శంకరభగవతః కృతౌ నవరత్నమాలికా సంపూర్ణమ్ ||