దేవ్యపరాధక్షమాపణ స్తోత్రం

న మంత్రం నో యంత్రం తదపి చ న జానే స్తుతిమహో
న చాహ్వానం ధ్యానం తదపి చ న జానే స్తుతికథాః |
న జానే ముద్రాస్తే తదపి చ న జానే విలపనం
పరం జానే మాతస్తవదనుసరణం క్లేశహరణమ్ || 1 ||
విధేరజ్ఞానేన ద్రవిణవిరహేణాలసతయా
విధేయాశక్యత్వాత్తవ చరణయోర్యా చ్యుతిరభూత్ |
తదేతత్ క్షన్తవ్యం జనని సకలోద్ధారిణి శివే
కుపుత్రో జాయేత క్వచిదపి కుమాతా న భవతి || 2 ||
పృుథివ్యాం పుత్రాస్తే జనని బహవః సన్తి సరళాః
పరం తేషాం మధ్యే విరళతరళోఽహం తవ సుతః |
మదీయోఽయం త్యాగః సముచితమిదం నో తవ శివే
కుపుత్రో జాయేత క్వచిదపి కుమాతా న భవతి || 3 ||
జగన్మాతర్మాతస్తవ చరణసేవా న రచితా
న వా దత్తం దేవి ద్రవిణమపి భూయస్తవ మయా |
తథాపి త్వం స్నేహం మయి నిరుపమం యత్ప్రకురుషే
కుపుత్రో జాయేత క్వచిదపి కుమాతా న భవతి || 4 ||
పరిత్యక్తా దేవా వివిధవిధసేవాకులతయా
మయా పఞ్చాశీతేరధికమపనీతే తు వయసి |
ఇదానీం చేన్మాతస్తవ యది కృపా నాపి భవితా
నిరాలంబో లంబోదరజనని కం యామి శరణమ్ || 5 ||
శ్వపాకో జల్పాకో భవతి మధుపాకోపమగిరా
నిరాతఙ్కో రఙ్కో విహరతి చిరం కోటికనకైః |
తవాపర్ణే కర్ణే విశతి మను వర్ణే ఫలమిదం
జనః కో జానీతే జనని జననీయం జపవిధౌ || 6 ||
చితాభస్మాలేపో గరళమశనం దిక్పటధరో
జటాధారీ కంఠే భుజగపతిహారీ పశుపతిః |
కపాలీ భూతేశో భజతి జగదీశౌకపదవీం
భవాని త్వత్పాణిగ్రహణపరిపాటీఫలమిదమ్ || 7 ||
న మోక్షస్యాకాంక్షా భవవిభవవాంఛాపి చ న మే
న విజ్ఞానాపేక్షా శశిముఖి సుఖేచ్ఛాపి న పునః |
అతస్త్వాం సంయాచే జనని జననం యాతు మమ వై
మృడానీ రుద్రాణీ శివ శివ భవానీతి జపతః || 8 ||
నారాధితాసి విధినా వివిధోపచారైః
కిం రుక్షచిన్తనపరైర్న కృతం వచోభిః |
శ్యామే త్వమేవ యది కించన మయ్యనాథే
ధత్సే కృపాముచితమంబ పరం తవైవ || 9 ||
ఆపత్సు మగ్నః స్మరణం త్వదీయం
కరోమి దుర్గే కరుణార్ణవేశి |
నైతచ్ఛఠత్వం మమ భావయేథాః
క్షుధాతృషార్తా జననీం స్మరన్తి || 10 ||
జగదంబ విచిత్ర మత్ర కిం
పరిపూర్ణా కరుణాస్తి చేన్మయి |
అపరాధపరంపరాపరం
న హి మాతా సముపేక్షతే సుతమ్ || 11 ||
మత్సమః పాతకీ నాస్తి పాపఘ్నీ త్వత్సమా న హి |
ఏవం జ్ఞాత్వా మహాదేవి యథాయోగ్యం తథా కురు || 12 ||
ఇతి శ్రీశంకరాచార్య విరచితం దేవ్యపరాథక్షమాపణస్తోత్రం సంపూర్ణమ్