ద్వాదశ ఆదిత్యులులు

ఇంద్రుడు, ధాత, పర్జన్యుడు, త్వష్టా, పూషుడు, అర్యముడు, విష్ణువు, అంశుమంతుడు, మిత్రుడు, వరుణుడు, భగుడు, వివశ్వంతుడు

ఇంద్రుడు, ధాత, పర్జన్యుడు, త్వష్టా, పూషుడు, అర్యముడు, విష్ణువు, అంశుమంతుడు, మిత్రుడు, వరుణుడు, భగుడు, వివశ్వంతుడు