ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం

సౌరాష్ట్రదేశే విశదేఽతిరమ్యే జ్యోతిర్మయం చంద్రకళావతంసమ్ |
భక్తిప్రదానాయ కృపావతీర్ణం తం సోమనాథం శరణం ప్రపద్యే || 1 ||

శ్రీశైలశృఙ్గే విబుధాతిసఙ్గే తులాద్రితుఙ్గేఽపి ముదా వసన్తమ్ |
తమర్జునం మల్లికపూర్వమేకం నమామి సంసారసముద్రసేతుమ్ || 2 ||

అవన్తికాయాం విహితావతారం ముక్తిప్రదానాయ చ సజ్జనానామ్ |
అకాలమృత్యోః పరిరక్షణార్థం వన్దే మహాకాళమహాసురేశమ్ || 3 ||

కావేరికానమ్రదయోః పవిత్రే సమాగమే సజ్జనతారణాయ |
సదైవమాన్ధాతృపురే వసన్తమోంకారమీశం శివమేకమీడే || 4 ||

పూర్వోత్తరే ప్రజ్వలికానిధానే సదా వసన్తం గిరిజాసమేతమ్ |
సురాసురాధితపాదపద్మం శ్రీవైద్యనాథం తమహం నమామి || 5 ||

యామ్యే సదఙ్గే నగరేఽతిరమ్యే విభూషితాఙ్గం వివిధైశ్చ భోగైః |
సద్భక్తిముక్తిప్రదమీశమేకం శ్రీనాగనాథం శరణం ప్రపద్యే || 6 ||

మహాద్రిపార్శ్వే చ తటే రమన్తం సంపూజ్యమానం సతతం మునీన్ద్రైః |
సురాసురైర్యక్ష మహోరగాఢ్యైః కేదారమీశం శివమేకమీడే || 7 ||

సహ్యాద్రిశీర్షే విమలే వసన్తం గోదావరితీరపవిత్రదేశే |
యద్దర్శనాత్పాతకమాశు నాశం ప్రయాతి తం త్ర్యంబకమీశమీడే || 8 ||

సుతామ్రపర్ణీజలరాశియోగే నిబధ్య సేతుం విశిఖైరసంఖ్యైః |
శ్రీరామచన్ద్రేణ సమర్పితం తం రామేశ్వరాఖ్యం నియతం నమామి || 9 ||

యం డాకినిశాకినికాసమాజే నిషేవ్యమాణం పిశితాశనైశ్చ |
సదైవ భీమాదిపదప్రసిద్ధం తం శంకరం భక్తిహితం నమామి || 10 ||

సానన్దమానన్దవనే వసన్తమానన్దకన్దం హతపాపవృన్దమ్ |
వారాణశీనాథమనాథనాథం శ్రీవిశ్వనాథం శరణం ప్రపద్యే || 11 ||

ఇలాపురే రమ్యవిశాలకేఽస్మిన్ సముల్లసన్తం చ జగద్వరేణ్యం |
వన్దే మహోదారతరస్వభావం ఘృష్ణేశ్వరాఖ్యం శరణం ప్రపద్యే || 12 ||

జ్యోతిర్మయద్వాదశలింగకానాం శివాత్మనాం ప్రోక్తమిదం క్రమేణ |
స్తోత్రం పఠిత్వా మనుజోఽతిభక్త్యా ఫలం తదాలోక్య నిజం భజేచ్చ || 13 ||

|| ఇతి ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||