ద్వాదశజ్యోతిర్లింగాలు

సౌరాష్ట్రే సోమనాథం చ శ్రీశైలే మల్లికార్జునమ్ |
ఉజ్జయిన్యాం మహాకాళమోంకారమమలేశ్వరమ్ ||
పరల్యాం వైద్యనాథం చ డాకిన్యాం భీమశంకరమ్ |
సేతుబన్ధే తు రామేశం నాగేశం దారుకావనే ||
వారణాశ్యాం తు విశ్వేశం త్ర్యంబకం గౌతమీతటే |
హిమాలయే తు కేదారం ఘుశ్మేశం చ శివాలయే ||
ఏతాని జ్యోతిర్లింగాని సాయం ప్రాతః పఠేన్నరః |
సప్తజన్మకృతం పాపం స్మరణేన వినశ్యతి ||
ఏతేషాం దర్శనాదేవ పాతకం నైవ తిష్ఠతి |
కర్మక్షయో భవేత్తస్య యస్య తుష్టో మహేశ్వరాః ||