గురు అష్టకం

జన్మానేకశతైః సదాదరయుజా భక్త్యా సమారాధితో
భక్తైర్వైదికలక్షణేన విధినా సన్తుష్ట ఈశః స్వయమ్ |
సాక్షాత్ శ్రీగురురూపమేత్య కృపయా దృగ్గోచరః సన్ ప్రభుః
తత్త్వం సాధు విబోధ్య తారయతి తాన్ సంసారదుఃఖార్ణవాత్ ||

శరీరం సురూపం తథా వా కళత్రం యశశ్చారు చిత్రం ధనం మేరుతుల్యమ్ |
మనశ్చేన్న లగ్నం గురోరఙ్ఘ్రిపద్మే తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిమ్ || 1 ||
కళత్రం ధనం పుత్రపౌత్రాది సర్వం గృహం బాన్ధవాః సర్వమేతద్ధి జాతమ్ |
మనశ్చేన్న లగ్నం గురోరఙ్ఘ్రిపద్మే తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిమ్ || 2 ||
షడఙ్గాదివేదో ముఖే శాస్త్రవిద్యా కవిత్వాది గద్యం సుపద్యం కరోతి |
మనశ్చేన్న లగ్నం గురోరఙ్ఘ్రిపద్మే తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిమ్ || 3 ||
విదేశేషు మాన్యః స్వదేశేషు ధన్యః సదాచారవృత్తేషు మత్తో న చాన్యః |
మనశ్చేన్న లగ్నం గురోరఙ్ఘ్రిపద్మే తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిమ్ || 4 ||
క్షమామణ్డలే భూపభూపాలబృందైః సదా సేవితం యస్య పాదారవిన్దమ్ |
మనశ్చేన్న లగ్నం గురోరఙ్ఘ్రిపద్మే తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిమ్ || 5 ||
యశో మే గతం దిక్షు దానప్రతాపా- జ్జగద్వస్తు సర్వం కరే యత్ప్రసాదాత్ |
మనశ్చేన్న లగ్నం గురోరఙ్ఘ్రిపద్మే తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిమ్ || 6 ||
న భోగో న యోగో న వా వాజిరాజౌ న కాన్తాముఖే నైవ విత్తేషు చిత్తమ్ |
మనశ్చేన్న లగ్నం గురోరఙ్ఘ్రిపద్మే తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిమ్ || 7 ||
అరణ్యే న వా స్వస్య గేహే న కార్యే న దేహే మనో వర్తతే మే త్వనర్ఘ్యే |
మనశ్చేన్న లగ్నం గురోరఙ్ఘ్రిపద్మే తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిమ్ || 8 ||
గురోరష్టకం యః పఠేత్పుణ్యదేహీ యతిర్భూపతిర్బ్రహ్మచారీ చ గేహీ |
లభేద్వాఞ్ఛితార్థం పదం బ్రహ్మసంజ్ఞం గురోరుక్తవాక్యే మనో యస్య లగ్నమ్ ||