గురుగ్రహ స్తోత్రం

బృహస్పతే తారాపతే బ్రహ్మజాతే నమోస్తుతే
మహాబల విభోగీష్పతే మంజుధనుర్మీనాధిపతే
మహేంద్రాద్యుపాసితాకృతే మాధవాదివినుతధీమతే
సురాచర్యవర్య వజ్రధర శుభలక్షణ జగత్రయగురో
జరాది వర్జితాక్రోధ కచజనకాశ్రిత జనకల్పతరో
పురారి గురుగుహసమ్మోదిత పుత్రకారక దీనబంధో
పరాదిచత్వారి వాక్స్వరూప ప్రకాశక దయాసింధో
నిరామయాయ నీతికర్త్రే నిరంకుశాయ విశ్వభర్త్రే
నిరంజనాయ భువనభోక్త్రే నిరంశాయ మఖప్రదాత్రే
బృహస్పతే తారాపతే బ్రహ్మజాతే నమోస్తుతే