హరిహరాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

శ్రీగణేశాయ నమః ||

గోవిన్ద మాధవ ముకున్ద హరే మురారే శంభో శివేశ శశిశేఖర శూలపాణే |
దామోదరాచ్యుత జనార్దన వాసుదేవ త్యాజ్యా భటా య ఇతి సన్తతమామనన్తి || 1 ||
గంగాధరాంథకరిపో హర నీలకంఠ వైకుంఠ కైటభరిపో కమఠాబ్జపాణే |
భూతేశ ఖండపరశో మృడ చండికేశ త్యాజ్యా భటా య ఇతి సన్తతమామనన్తి || 2 ||
విష్ణో నృసింహ మధుసూదన చక్రపాణే గౌరీపతే గిరిశ శంకర చంద్రచూడ |
నారాయణాసురనిబర్హణ శార్ఙ్గపాణే త్యాజ్యా భటా య ఇతి సన్తతమామనన్తి || 3 ||
మృత్యుంజయోగ్ర విషమేక్షణ కామశత్రో శ్రీకాన్త పీతవసనాంబుదనీల శౌరే |
ఈశాన కృత్తివసన త్రిదశైకనాథ త్యాజ్యా భటా య ఇతి సన్తతమామనన్తి || 4 ||
లక్ష్మీపతే మధురిపో పురుషోత్తమాద్య శ్రీకంఠ దిగ్వసన శాన్త పినాకపాణే |
ఆనన్దకన్ద ధరణీధర పద్మనాభ త్యాజ్యా భటా య ఇతి సన్తతమామనన్తి || 5 ||
సర్వేశ్వర త్రిపురసూదన దేవదేవ బ్రహ్మణ్యదేవ గరుడధ్వజ శంఖపాణే |
త్ర్యక్షోరగాభరణ బాలమృగాంకమౌళే త్యాజ్యా భటా య ఇతి సన్తతమామనన్తి || 6 ||
శ్రీరామ రాఘవ రమేశ్వర రావణారే భూతేశ మన్మథరిపో ప్రమథాధినాథ |
చాణూరమర్దన హృషీకపతే మురారే త్యాజ్యా భటా య ఇతి సన్తతమామనన్తి || 7 ||
శూలిన్ గిరీశ రజనీశ కళావతంస కంసప్రణాశన సనాతన కేశినాశ |
భర్గ త్రినేత్ర భవ భూతపతే పురారే త్యాజ్యా భటా య ఇతి సన్తతమామనన్తి || 8 ||
గోపీపతే యదుపతే వసుదేవసూనో కర్పూరగౌర వృషభధ్వజ ఫాలనేత్ర |
గోవర్ధనోద్ధరణ ధర్మధురీణ గోప త్యాజ్యా భటా య ఇతి సన్తతమామనన్తి || 9 ||
స్థాణో త్రిలోచన పినాకధర స్మరారే కృష్ణానిరుద్ధ కమలాకర కల్మషారే |
విశ్వేశ్వర త్రిపథగార్ద్రజటాకలాప త్యాజ్యా భటా య ఇతి సన్తతమామనన్తి || 10 ||
అష్టోత్తరాధికశతేన సుచారునామ్నాం సన్దర్భితాం లలితరత్నకదమ్బకేన |
సన్నాయకాం దృఢగుణాం నిజకంఠగతాం యః కుర్యాదిమాం స్రజమహో స యమం న పశ్యేత్ || 11 ||

గణావూచతుః|
ఇత్థం ద్విజేన్ద్ర నిజభృత్యగణాన్సదైవ సంశిక్షయేదవనిగాన్స హి ధర్మరాజః |
అన్యేఽపి యే హరిహరాఙ్కధరా ధరాయాం తే దూరతః పునరహో పరివర్జనీయాః || 12 ||

అగస్త్య ఉవాచ |
యో ధర్మరాజరచితాం లలితప్రబంధాం నామావళిం సకలకల్మషబీజహన్త్రీమ్ |
ధీరోఽత్ర కౌస్తుభభృతః శశిభూషణస్య నిత్యం జపేత్ స్తనరసం న పిబేత్స మాతుః || 13 ||
ఇతి శృణ్వన్ కథాం రమ్యాం శివశర్మా ప్రియేఽనఘామ్ ప్రహర్షవక్త్రః పురతో దదర్శ సరసీం పురీమ్ || 14 ||

ఇతి హరిహరాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్ |