లలిత ఆవిర్భావమునకై దేవతల ప్రార్ధన

విశ్వరూపిణి!సర్వాత్మే!విశ్వభూతైక నాయకి|
లలితాపరమేశాని!సంవిద్వహ్నే స్సముద్భవ||
అనఙ్గ రూపిణి పరే!జగదానన్దదాయిని|
లలితాపరమేశాని!సంవిద్వహ్నే స్సముద్భవ||
జ్ఞాత్వ జ్ఞాన జ్ఞేయ రూపే!మహాజ్ఞాన ప్రకాశిని|
లలితాపరమేశాని!సంవిద్వహ్నే స్సముద్భవ||
లోక సంహార రసికే!కాళికే!భద్రకాళికే|
లలితాపరమేశాని!సంవిద్వహ్నే స్సముద్భవ||
లోకసన్త్రాణరసికే!మఙ్గళే!సర్వమఙ్గళే|
లలితాపరమేశాని!సంవిద్వహ్నే స్సముద్భవ||
విశ్వ సృష్టి పరాధీనే!విశ్వనాధే!విశ్వఙ్కటే|
లలితాపరమేశాని!సంవిద్వహ్నే స్సముద్భవ||
సంవిద్వహ్ని హుతాశేష సృష్టి సమ్పాదితాకృతే|
లలితాపరమేశాని!సంవిద్వహ్నే స్సముద్భవ||
భణ్డాద్వైస్తారకాద్యైశ్చ పీడితానాం సతాం ముదే|
లలితాపరమేశాని!సంవిద్వహ్నే స్సముద్భవ||