మణిద్వీప వర్ణన

1.మహాశక్తి మణిద్వీప నివాసిని ముల్లోకాలకు మూల ప్రకాశిని |
మణిద్వీపములో మంత్రరూపిణి మన మనసులలో కొలువైయుంది ||
2.సుగంధ పుష్పాలెన్నో వేలు అనంత సుందర సువర్ణపూలు |
అచంచలంబగు మనో సుఖాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు ||
3.లక్షల లక్షల లావణ్యాలు అక్షర లక్షల వాక్సంపదలు |
లక్షల లక్షల లక్ష్మీపతులు మణిద్వీపానికి మహానిధులు ||
4.పారిజాత వన సౌగంధాలు సురాధినాధుల సత్సంగాలు |
గంధర్వాదుల గాన స్వరాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు ||
భువనేశ్వరి సంకల్పమే జనియించే మణిద్వీపం |
దేవదేవుల నివాసము అదియే కైవల్యం ||
5.పద్మరాగములు సువర్ణమణులు పది ఆమడల పొడవునగలవు |
మధురమధురమగు చందనసుధలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు ||
6.అరువది నాలుగు కళామతల్లులు వరాలనొసగే పదారుశక్తులు |
పరివారముతో పంచబ్రహ్మలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు ||
7.అష్టసిద్ధులు నవనవనిధులు అష్టదిక్కులు దిక్పాలకులు |
సృష్టికర్తలు సురలోకాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు ||
8.కోటిసూర్యుల ప్రచండకాంతులు కోటిచంద్రుల చల్లనివెలుగులు |
కోటితారకల వెలుగుజిలుగులు మణిద్వీపానికి మహానిధులు ||
భువనేశ్వరి సంకల్పమే జనియించే మణిద్వీపం |
దేవదేవుల నివాసము అదియే కైవల్యం ||
9.కంచుగోడల ప్రాకారాలు రాగిగోడల చతురస్రాలు |
ఏడామడల రత్నరాసులు మణిద్వీపానికి మహానిధులు ||
10.పంచామృతమయ సరోవరాలు పంచలోహమయ ప్రాకారాలు |
ప్రపంచమేలే ప్రజాధిపతులు మణిద్వీపానికి మహానిధులు ||
11.ఇంద్రనీలమణి ఆభరణాలు వజ్రపుకోటలు వైఢూర్యాలు |
పుష్యరాగమణిప్రాకారాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు ||
12.సప్తకోటి ఘన మంత్రవిద్యలు సర్వశుభప్రద ఇచ్ఛాశక్తులు |
శ్రీగాయత్రీ జ్ఞానశక్తులు మణిద్వీపానికి మహానిధులు ||
భువనేశ్వరి సంకల్పమే జనియించే మణిద్వీపం |
దేవదేవుల నివాసము అదియే కైవల్యం ||
13.మిలమిలలాడే ముత్యపురాసులు తళతళలాడే చంద్రకాంతములు |
విద్యుల్లతలు మరకతమణులు మణిద్వీపానికి మహానిధులు ||
14.కుబేర ఇంద్రవరుణదేవులు శుభాలనొసగే అగ్నివాయువులు |
భూమిగణపతి పరివారములు మణిద్వీపానికి మహానిధులు ||
15.భక్తిజ్ఞాన వైరాగ్యసిద్ధులు పంచభూతములు పంచశక్తులు |
సప్తఋషులు నవగ్రహాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు ||
16.కస్తూరి మల్లిక కుందవనాలు సూర్యకాంతి శిలమహాగ్రహాలు |
ఆరు ఋతువులు చతుర్వేదాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు ||
భువనేశ్వరి సంకల్పమే జనియించే మణిద్వీపం |
దేవదేవుల నివాసము అదియే కైవల్యం ||
17.మంత్రిణి దండిని శక్తిసేనలు కాళి కరాళీ సేనాపతులు |
ముప్పదిరెండు మహాశక్తులు మణిద్వీపానికి మహానిధులు ||
18.సువర్ణరజిత సుందరగిరులు అనంతదేవి పరిచారికలు |
గోమేధికమణి నిర్మితగుహలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు ||
19.సప్తసముద్రములనంత నిధులు యక్షకిన్నెర కింపురుషాదులు |
నానాజగములు నదీనదములు మణిద్వీపానికి మహానిధులు ||
20.మానవ మాధవ దేవగణములు కామధేనువు కల్పతరువులు |
సృష్టిస్థితిలయ కారణమూర్తులు మణిద్వీపానికి మహానిధులు ||
భువనేశ్వరి సంకల్పమే జనియించే మణిద్వీపం |
దేవదేవుల నివాసము అదియే కైవల్యం ||
21.కోటి ప్రకృతుల సౌందర్యాలు సకలవేదములు ఉపనిషత్తులు |
పదారు రేకుల పద్మశక్తులు మణిద్వీపానికి మహానిధులు ||
22.దివ్యఫలములు దివ్యాస్త్రములు దివ్యపురుషులు ధీరమాతలు |
దివ్యజగములు దివ్యశక్తులు మణిద్వీపానికి మహానిధులు ||
23.శ్రీవిఘ్నేశ్వర కుమారస్వాములు జ్ఞానముక్తి ఏకాంతభవనములు |
మణినిర్మితమగు మండపాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు ||
24.పంచభూతములు యాజమాన్యాలు ప్రవాళసాలం అనేక శక్తులు |
సంతానవృక్ష సముదాయాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు ||
భువనేశ్వరి సంకల్పమే జనియించే మణిద్వీపం |
దేవదేవుల నివాసము అదియే కైవల్యం ||
25.చింతామణులు నవరత్నాలు నూరామడల వజ్రపురాశులు |
వసంతవనములు గరుడపచ్చలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు ||
26.దుఃఖము తెలియని దేవీసేనలు నటనాట్యాలు సంగీతాలు |
ధనకనకాలు పురుషార్థాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు ||
27.పదునాల్గు లోకాలన్నిటిపైన సర్వలోకమను లోకము గలదు |
సర్వలోకమే ఈ మణిద్వీపము సర్వేశ్వరికది శాశ్వతస్థానం ||
28.చింతామణుల మందిరమందు పంచబ్రహ్మల మంచముపైన |
మహాదేవుడు భువనేశ్వరితో నివసిస్తాడు మణిద్వీపములో ||
భువనేశ్వరి సంకల్పమే జనియించే మణిద్వీపం |
దేవదేవుల నివాసము అదియే కైవల్యం ||
29.మణిగణఖచిత ఆభరణాలు చింతామణి పరమేశ్వరిదాల్చి |
సౌందర్యానికి సౌందర్యముగా అగుపడుతుంది మణిద్వీపములో ||
30.పరదేవతను నిత్యముకొలిచి మనసర్పించి అర్చించినచో |
అపారధనము సంపదలిచ్చి మణిద్వీపేశ్వరి దీవిస్తుంది || 2 ||
31.నూతన గృహములు కట్టినవారు మణిద్వీప వర్ణన తొమ్మిదిసార్లు
చదివిన చాలు అంతా శుభమే అష్టసంపదల తులతూగేరు || 2 ||
32.శివకవితేశ్వరి శ్రీచక్రేశ్వరి మణిద్వీప వర్ణన చదివిన చోట
తిష్టవేసుకొని కూర్చొనునంటా కోటిశుభాలను సమకూర్చుటకై
భువనేశ్వరి సంకల్పమే జనియించే మణిద్వీపం
దేవదేవుల నివాసము అదియే కైవల్యం