మణికర్ణికాష్టకం

త్వత్తీరే మణికర్ణికే హరిహరౌ సాయుజ్యముక్తిప్రదౌ
వాదన్తౌ కురుతః పరస్పరముభౌ జన్తోః ప్రయాణోత్సవే |
మద్రూపో మనుజోఽయమస్తు హరిణా ప్రోక్తః శివస్తత్క్షణాత్
తన్మధ్యాద్భృగులాఞ్ఛనో గరుడగః పీతామ్బరో నిర్గతః || 1 ||
ఇన్ద్రాద్యాస్త్రిదశాః పతన్తి నియతం భోగక్షయే యే పున
జార్యన్తే మనుజాస్తతోపి పశ్వః కీటాః పతఙ్గాదయః |
యే మాతర్మణికర్ణికే తవ జలే మజ్జన్తి నిష్కల్మషాః
సాయుజ్యేఽపి కిరీటకౌస్తుభధరా నారాయణాః స్యుర్నరాః || 2 |
కాశీ ధన్యతమా విముక్తనగరీ సాలంకృతా గఙ్గయా
తత్రేయం మణికర్ణికా సుఖకరీ ముక్తిర్హి తత్కింకరీ |
స్వర్లోకస్తులితః సహైవ విబుధైః కాశ్యా సమం బ్రహ్మణా
కాశీ క్షోణితలే స్థితా గురుతరా స్వర్గో లఘుత్వం గతః || 3 ||
గఙ్గాతీరమనుత్తమం హి సకలం తత్రాపి కాశ్యుత్తమా
తస్యాం సా మణికర్ణికోత్తమతమా యేత్రేశ్వరో ముక్తిదః |
దేవానామపి దుర్లభం స్థలమిదం పాపౌఘనాశక్షమం
పూర్వోపార్జితపుణ్యపుఞ్జగమకం పుణ్యైర్జనైః ప్రాప్యతే || 4 ||
దుఃఖామ్భోధిగతో హి జన్తునివహస్తేషాం కథం నిష్కృతిః
జ్ఞాత్వా తద్వి విరిఞ్చినా విరచితా వారాణసీ శర్మదా |
లోకాఃస్వర్గసుఖాస్తతోఽపి లఘవో భోగాన్తపాతప్రదాః
కాశీ ముక్తిపురీ సదా శివకరీ ధర్మార్థమోక్షప్రదా || 5 ||
ఏకో వేణుధరో ధరాధరధరః శ్రీవత్సభూషాధరః
యోఽప్యేకః కిల శంకరో విషధరో గఙ్గాధరో మాధవః |
యే మాతర్మణికర్ణికే తవ జలే మజ్జన్తి తే మానవాః
రుద్రా వా హరయో భవన్తి బహవస్తేషాం బహుత్వం కథమ్ || 6 ||
త్వత్తీరే మరణం తు మఙ్గళకరం దేవైరపి శ్లాఘ్యతే
శక్రస్తం మనుజం సహస్రనయనైర్ద్రష్టుం సదా తత్పరః |
ఆయాన్తం సవితా సహస్రకిరణైః ప్రత్యుగ్దతోఽభూత్సదా
పుణ్యోఽసౌ వృషగోఽథవా గరుడగః కిం మన్దిరం యాస్యతి || 7 ||
మధ్యాహ్నే మణికర్ణికాస్నపనజం పుణ్యం న వక్తుం క్షమః
స్వీయైరబ్ధశతైశ్చతుర్ముఖధరో వేదార్థదీక్షాగురుః |
యోగాభ్యాసబలేన చన్ద్రశిఖరస్తత్పుణ్యపారంగతః
త్వత్తీరే ప్రకరోతి సుప్తపురుషం నారాయణం వా శివమ్ || 8 ||
కృచ్ఛైరః కోటిశతైః స్వపాపనిధనం యచ్చాశ్వమేధైః ఫలం
తత్సర్వే మణికర్ణికాస్నపనజే పుణ్యే ప్రవిష్టం భవేత్ |
స్నాత్వా స్తోత్రమిదం నరః పఠతి చేత్సంసారపాథోనిధిం
తీర్త్వా పల్వలవత్ప్రయాతి సదనం తేజోమయం బ్రహ్మణః || 9 ||

ఇతి శ్రీమత్ శంకరభగవతః కృతౌ మణికర్ణికాష్టకం సంపూర్ణమ్ ||