నవదుర్గా స్తోత్రం

దేవీ శైలపుత్రీ
వన్దే వాంఛితలాభాయ చన్ద్రార్ధకృత శేఖరామ్ |
వృషారూఢాం శూలధరాం శైలపుత్రీ యశశ్వినీమ్ ||

దేవీ బ్రహ్మచారిణీ
దధానా కరపద్మాభ్యామక్షమాలాకమణ్డలూ |
దేవీ ప్రసీదతు మయి బ్రహ్మచారిణ్యనుత్తమా ||

దేవీ చన్ద్రఘంటేతి
పిండజప్రవరారూఢా చండకోపాస్త్రకైర్యుతా |
ప్రసాదం తనుతే మహ్యం చన్ద్రఘంటేతి విశృతా ||

దేవీ కూష్మాండా
సురాసంపూర్ణకలశం రుధిరాప్లుతమేవ చ |
దధానా హస్తపద్మాభ్యాం కూష్మాండా శుభదాస్తు మే ||

దేవీ స్కన్దమాతా
సింహాసనగతా నిత్యం పద్మాశ్రితకరద్వయా |
శుభదాస్తు సదా దేవీ స్కన్దమాతా యశశ్వినీ ||

దేవీ కాత్యాయనీ
చన్ద్రహాసోజ్జ్వలకరా శార్దూలవరవాహనా |
కాత్యాయనీ శుభం దద్యాదేవీ దానవఘాతినీ ||

దేవీ కాళరాత్రి
ఏకవేణీ జపాకర్ణపూరా నగ్నా ఖరాస్థితా |
లంబోష్ఠీ కర్ణికాకర్ణీ తైలాభ్యక్తశరీరిణీ ||
వామపాదోల్లసల్లోహలతాకంటకభూషణా
వర్ధనమూర్ధ్వజా కృష్ణా కాళరాత్రిర్భయంకరీ ||

దేవీ మహాగౌరీ
శ్వేతే వృషే సమారూఢా శ్వేతాంబరధరా శుచిః |
మహాగౌరీ శుభం దద్యాన్మహాదేవప్రమోదదా ||

దేవీ సిద్ధిదాత్రి
సిద్ధగన్ధర్వయక్షాద్యైరసురైరమరైరపి |
సేవ్యమానా సదా భూయాత్ సిద్ధిదా సిద్ధిదాయినీ ||