నవగ్రహ స్తోత్రం

జపాకుసుమసంకాశం కాశ్యపేయం మహాద్యుతిమ్ |
తమోఽరిం సర్వపాపఘ్నం ప్రణతోఽస్మి దివాకరమ్ || 1 ||
దధిశఙ్ఖంతుషారాభం క్షీరోదార్ణవసంభవమ్ |
నమామి శశినం సోమం శంభోర్ముకుటభూషణమ్ || 2 ||
ధరణీగర్భసంభూతం విద్యుత్కాన్తిసమప్రభమ్ |
కుమారం శక్తిహస్తం తం మఙ్గళం ప్రణమామ్యహమ్ || 3||
ప్రియఙ్గుకలికాశ్యామం రూపేణాప్రతిమం బుధమ్ |
సౌమ్యం సౌమ్యగుణోపేతం తం బుధం ప్రణమామ్యహమ్ || 4 ||
దేవానాం చ ఋషీణాం చ గురుం కాంచనసన్నిభమ్ |
బుద్ధిభూతం త్రిలోకేశం తం నమామి బృహస్పతిమ్ || 5 ||
హిమకున్దమృణాలాభం దైత్యానాం పరమం గురుమ్ |
సర్వశాస్త్రప్రవక్తారం భార్గవం ప్రణమామ్యహమ్ || 6 ||
నీలాంజనసమాభాసం రవిపుత్రం యమాగ్రజమ్ |
ఛాయామార్తాండసంభూతం తం నమామి శనైశ్చరమ్ || 7 ||
అర్ధకాయం మాహావీర్యం చంద్రాదిత్యవిమర్దనమ్ |
సింహికాగర్భసంభూతం తం రాహుం ప్రణమామ్యహమ్ || 8 ||
పలాశపుష్పసంకాశం తారకాగ్రహమస్తకమ్ |
రౌద్రం రౌద్రాత్మకం ఘోరం తం కేతుం ప్రణమామ్యహమ్ || 9 ||
ఇతి వ్యాసముఖోద్గీతం యః పఠేత్సుసమాహితః |
దివా వా యది వా రాత్రౌ విఘ్నశాన్తిర్భవిష్యతి || 10 ||
నరనారీనృపాణాం చ భవేద్దుఃస్వప్ననాశనమ్ |
ఐశ్వర్యమతులం తేషామ్ ఆరోగ్యం పుష్టివర్ధనమ్ || 11 ||
గ్రహనక్షత్రజాః పీడాః తస్కరాగ్నిసముద్భవాః |
తాః సర్వాః ప్రశమం యాన్తి వ్యాసో బ్రూతే న సంశయః || 12 ||

ఇతి శ్రీవ్యాసవిరచితం నవగ్రహస్తోత్రం సంపూర్ణమ్