రావణకృత శివతాండవ స్తోత్రం

||శ్రీ గణేశాయ నమః ||

జటాటవీగలజ్జలప్రవాహపావితస్థలే గళేఽవలంబ్య లంబితాం భుజఙ్గతుఙ్గమాలికామ్ |
డమడ్డమడ్డమడ్డమన్నినాదవడ్డమర్వయం చకార చండతాండవం తనోతు నః శివః శివమ్ || 1 ||

జటాకటాహసంభ్రమభ్రమన్నిలింపనిర్ఝరీ విలోలవీచివల్లరీవిరాజమానమూర్ధని |
ధగద్ధగద్ధగజ్జ్వలల్లలాటపట్టపావకే కిశోరచన్ద్రశేఖరే రతిః ప్రతిక్షణం మమ || 2 ||

ధరాధరేన్ద్రనందినీవిలాసబంధుబంధుర స్ఫురద్దిగన్తసన్తతిప్రమోదమానమానసే |
కృపాకటాక్షధోరణీనిరుద్ధదుర్ధరాపది క్వచిద్దిగంబరే మనో వినోదమేతు వస్తుని || 3 ||

జటాభుజఙ్గపిఙ్గళస్ఫురత్ఫణామణిప్రభా కదంబకుఙ్కుమద్రవప్రలిప్తదిగ్వధూముఖే
మదాన్ధసిన్ధురస్ఫురత్త్వగుత్తరీయమేదురే మనో వినోదమద్భుతం బిభర్తు భూతభర్తరి || 4 ||

సహస్రలోచనప్రభృత్యశేషలేఖశేఖర ప్రసూనధూళిధోరణీ విధూసరాఙ్ఘ్రిపీఠభూః |
భుజఙ్గరాజమాలయా నిబద్ధజాటజూటక శ్రియై చిరాయ జాయతాం చకోరబంధుశేఖరః || 5 ||

లలాటచత్వరజ్వలద్ధనఞ్జయస్ఫులింగభా- నిపీతపఞ్చసాయకం నమన్నిలింపనాయకమ్ |
సుధామయూఖలేఖయా విరాజమానశేఖరం మహాకపాలిసంపదేశిరోజటాలమస్తు నః || 6 ||

కరాళఫాలపట్టికాధగద్ధగద్ధగజ్జ్వల- ద్ధనఞ్జయాహుతీకృతప్రచండపఞ్చసాయకే |
ధరాధరేన్ద్రనన్దినీకుచాగ్రచిత్రపత్రక- ప్రకల్పనైకశిల్పిని త్రిలోచనే రతిర్మమ || 7 ||

నవీనమేఘమణ్డలీ నిరుద్ధదుర్ధరస్ఫురత్- కుహూనిశీథినీతమః ప్రబన్ధబద్ధకన్ధరః |
నిలింపనిర్ఝరీధరస్తనోతు కృత్తిసిన్ధురః కళానిధానబన్ధురః శ్రియం జగద్ధురంధరః || 8 ||

ప్రఫుల్లనీలపఙ్కజప్రపఞ్చకాళిమప్రభా- వలంబికంఠకన్దలీరుచిప్రబద్ధకన్ధరమ్ |
స్మరచ్ఛిదం పురచ్ఛిదం భవచ్ఛిదం మఖచ్ఛిదం గజచ్ఛిదాంధకచ్ఛిదం తమన్తకచ్ఛిదం భజే || 9 ||

అగర్వసర్వమఙ్గళాకళాకదంబమఞ్జరీ రసప్రవాహమాధురీ విజృంభణామధువ్రతమ్ |
స్మరాన్తకం పురాన్తకం భవాన్తకం మఖాన్తకం గజాన్తకాన్ధకాన్తకం తమన్తకాన్తకం భజే || 10 ||

జయత్వదభ్రవిభ్రమభ్రమద్భుజఙ్గమశ్వసద్వినిర్గమత్క్రమస్ఫురత్కరాళఫాలహవ్యవాట్ |
ధిమిద్ధిమిద్ధిమిధ్వనన్మృదఙ్గతుఙ్గమఙ్గళ ధ్వనిక్రమప్రవర్తిత ప్రచండతాండవః శివః || 11 ||

దృషద్విచిత్రతల్పయోర్భుజఙ్గమౌక్తికస్రజోర్- గరిష్ఠరత్నలోష్ఠయోః సుహృద్విపక్షపక్షయోః |
తృణారవిన్దచక్షుషోః ప్రజామహీమహేన్ద్రయోః సమం ప్రవర్తయన్మనః కదా సదాశివం భజే || 12 ||

కదా నిలింపనిర్ఝరీనికుఞ్జకోటరే వసన్ విముక్తదుర్మతిః సదా శిరః స్థమఞ్జలిం వహన్ |
విముక్తలోలలోచనో లలామఫాలలగ్నకః శివేతి మంత్రముచ్చరన్ కదా సుఖీ భవామ్యహమ్ || 13 ||

నిలింప నాథనాగరీ కదంబ మౌలమల్లికా నిగుంఫనిర్భరక్షరన్మధూష్ణికామనోహరః |
తనోతు నో మనోముదం వినోదినీమహర్ణిశం పరిశ్రయః పరం పదం తదఙ్గజత్విషాం చయః || 14 ||

ప్రచండ వాడవానల ప్రభాశుభప్రచారణీ మహాష్టసిద్ధికామినీ జనావహూత జల్పనా |
విముక్తవామలోచనా వివాహకాళికధ్వనిః శివేతి మన్త్రభూషణా జగజ్జయాయ జాయతామ్ || 15 ||

ఇదమ్ హి నిత్యమేవముక్తముత్తమోత్తమం స్తవం పఠన్స్మరన్బృవన్నరో విశుద్ధిమేతిసంతతమ్ |
హరే గురౌ సుభక్తిమాశు యాతి నాన్యథా గతిం విమోహనం హి దేహినాం సుశంకరస్య చింతనమ్ || 16 ||

పూజావసానసమయే దశవక్త్రగీతం యః శంభుపూజనపరం పఠతి ప్రదోషే |
తస్య స్థిరాం రథగజేన్ద్రతురఙ్గయుక్తాం లక్ష్మీం సదైవ సుముఖిం ప్రదదాతి శంభుః || 17 ||

||ఇతి శ్రీరావణవిరచితం శివతాండవస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||