సంకటనాశన గణేశ స్తోత్రం

శ్రీగణేశాయ నమః | నారద ఉవాచ |
ప్రణమ్య శిరసా దేవం గౌరీపుత్రం వినాయకమ్ |
భక్తావాసం స్మరేన్నిత్యమాయుః కామార్థసిద్ధయే || 1 ||
ప్రథమం వక్రతుండం చ ఏకదన్తం ద్వితీయకమ్ |
తృతీయం కృష్ణపిఙ్గాక్షం గజవక్త్రం చతుర్థకమ్ || 2 ||
లంబోదరం పఞ్చమం చ షష్ఠం వికటమేవ చ |
సప్తమం విఘ్నరాజేన్ద్రం ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్ || 3 ||
నవమం ఫాలచన్ద్రం చ దశమం తు వినాయకమ్ |
ఏకాదశం గణపతిం ద్వాదశం తు గజాననమ్ || 4 ||
ద్వాదశైతాని నామాని త్రిసన్ధ్యం యః పఠేన్నరః |
న చ విఘ్నభయం తస్య సర్వసిద్ధికరః ప్రభుః || 5 ||
విద్యార్థీ లభతే విద్యాం ధనార్థీ లభతే ధనమ్ |
పుత్రార్థీ లభతే పుత్రాన్మోక్షార్థీ లభతే గతిమ్ || 6 ||
జపేద్గణపతిస్తోత్రం షడ్భిర్మాసైః ఫలం లభేత్ |
సంవత్సరేణ సిద్ధిం చ లభతే నాత్ర సంశయః || 7 ||
అష్టభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యశ్చ లిఖిత్వా యః సమర్పయేత్ |
తస్య విద్యా భవేత్సర్వా గణేశస్య ప్రసాదతః || 8 ||
||ఇతి శ్రీనారదపురాణే సంకటనాశనం గణేశస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||