సర్వదేవకృత లలితా స్తోత్రం

శ్లో|| ప్రాదుర్భభూవ పరమం తేజః పుంజ మనూపమం|
కోటి సూర్య ప్రతీకాశం చన్ద్రకోటి సుశీతలమ్ ||
తన్మధ్య మే సముదభూచ్చక్రాకార మనుత్తమమ్ |
తన్మధ్యమే మహాదేవి ముదయార్క సమప్రభామ్ ||

జగదుజ్జీవనాకారాం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మికామ్|
సౌన్దర్య సారసీమాన్తా మానన్ద రస సాగరాం ||
జపాకుసుమసఙ్కాశాం దాడిమీ కుసుమామ్బరాం |
సర్వాభరణ సంయుక్తాం శృఙ్గారైక రసాలయాం ||
కృపాతారంగితాపాంగ నయనాలోక కౌముదీం |
పాశాఙ్కు శేక్షు కోదణ్ద పంచబాణ లసత్కరాం ||
తాం విలోక్య మహాదేవీం దేవా స్సర్వే సవాసవాః |
ప్రణేముర్ముదితాత్మానో భూయో భూయోఖిలాత్మికామ్ ||