శ్రీఅర్గళా స్తోత్రం

ఓం అస్య శ్రీఅర్గళాస్తోత్రమన్త్రస్య విష్ణురృషిః, అనుష్టుప్ ఛన్దః,శ్రీమహాలక్ష్మీర్దేవతా,శ్రీజగదంబాప్రీతయే సప్తశతీపాఠాఙ్గత్వేన జపే వినియోగః ||
ఓం నమశ్చణ్డికాయై ||

మార్కండేయ ఉవాచ
ఓం జయన్తీ మఙ్గళా కాళీ భద్రకాళీ కపాలినీ |
దుర్గా క్షమా శివా ధాత్రీ స్వాహా స్వధా నమోఽస్తు తే || 1 ||
జయ త్వం దేవి చాముండే జయ భూతార్తిహారిణి |
జయ సర్వగతే దేవి కాళరాత్రి నమోఽస్తు తే || 2 ||
మధుకైటభవిద్రావివిధాతృవరదే నమః |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 3 ||
మహిషాసురనిర్ణాశి భక్తానాం సుఖదే నమః |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 4 ||
రక్తబీజవధే దేవి చండముండవినాశిని |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 5 ||
శుంభస్యైవ నిశుంభస్య ధూమ్రాక్షస్య చ మర్దిని |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 6 ||
వన్దితాఙ్ఘ్రియుగే దేవి సర్వసౌభాగ్యదాయిని |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 7 ||
అచిన్త్యరూపచరితే సర్వశత్రువినాశిని |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 8 ||
నతేభ్యః సర్వదా భక్త్యా చండికే దురితాపహే |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 9 ||
స్తువద్భ్యో భక్తిపూర్వం త్వాం చండికే వ్యాధినాశిని |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 10 ||
చండికే సతతం యే త్వామర్చయన్తీహ భక్తితః |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 11 ||
దేహి సౌభాగ్యమారోగ్యం దేహి మే పరమం సుఖమ్ |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 12 ||
విధేహి ద్విషతాం నాశం విధేహి బలముచ్చకైః |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 13 ||
విధేహి దేవి కళ్యాణం విధేహి పరమాం శ్రియమ్ |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 14 ||
సురాసురశిరోరత్ననిఘృష్టచరణేంబికే |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 15 ||
విద్యావన్తం యశశ్వన్తం లక్ష్మీవన్తం జనం కురు |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 16 ||
ప్రచండదైత్యదర్పఘ్నే చండికే ప్రణతాయ మే |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 17 ||
చతుర్భుజే చతుర్వక్త్రసంస్తుతే పరమేశ్వరి |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 18 ||
కృష్ణేన సంస్తుతే దేవి శశ్వద్భక్త్యా సదాంబికే |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 19 ||
హిమాచలసుతానాథసంస్తుతే పరమేశ్వరి |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 20 ||
ఇంద్రాణీపతిసద్భావపూజితే పరమేశ్వరి |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 21 ||
దేవి ప్రచండదోర్దండదైత్యదర్పవినాశిని |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 22 ||
దేవి భక్తజనోద్ధామదత్తానన్దోదయేంబికే |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || 23 ||
పత్నీం మనోరమాం దేహి మనోవృత్తానుసారిణీమ్ |
తారిణీం దుర్గసంసారసాగరస్య కులోద్భవామ్ || 24 ||
ఇదం స్తోత్రం పఠిత్వా తు మహాస్తోత్రం పఠేన్నరః |
స తు సప్తశతీసంఖ్యావరమాప్నోతి సంపదామ్ || ఓం || 25 ||
ఇతి దేవ్యా అర్గళాస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ |