శ్రీఅర్ధనారీశ్వర స్తోత్రం

చామ్పేయగౌరార్ధశరీరకాయై కర్పూరగౌరార్ధశరీరకాయ |
ధమ్మిల్లకాయై చ జటాధరాయ నమశ్శివాయై చ నమశ్శివాయ || 1 ||

కస్తూరికాకుంకుమచర్చితాయై చితారజఃపుఞ్జవిచర్చితాయ |
కృతస్మరాయై వికృతస్మరాయ నమశ్శివాయై చ నమశ్శివాయ || 2 ||

ఝణత్క్వణత్కంకణనూపురాయై పాదాబ్జరాజత్ఫణినూపురాయ |
హేమాఙ్గదాయై భుజగాఙ్గదాయ నమశ్శివాయై చ నమశ్శివాయ || 3 ||

విశాలనీలోత్పలలోచనాయై వికాసిపంకేరుహలోచనాయ |
సమేక్షణాయై విషమేక్షణాయ నమశ్శివాయై చ నమశ్శివాయ || 4 ||

మందారమాలాకలితాలకాయై కపాలమాలాఙ్కితకన్ధరాయ |
దివ్యామ్బరాయై చ దిగమ్బరాయ నమశ్శివాయై చ నమశ్శివాయ || 5 ||

అమ్భోధరశ్యామలకున్తలాయై తటిత్ప్రభాతామ్రజటాధరాయ |
నిర్వీశ్వరాయై నిఖిలేశ్వరాయ నమశ్శివాయై చ నమశ్శివాయ || 6 ||

ప్రపంచసృష్ట్యున్ముఖలాస్యకాయై సమస్తసంహారకతాండవాయ |
జగజ్జనన్యై జగదేకపిత్రే నమశ్శివాయై చ నమశ్శివాయ || 7 ||

ప్రదీప్త రత్నోజ్జ్వలకుండలాయై స్ఫురన్మహాపన్నగభూషణాయ |
శివాన్వితాయై చ శివాన్వితాయ నమశ్శివాయై చ నమశ్శివాయ || 8 ||

ఏతత్పఠేదష్టకమిష్టదం యో భక్త్యా స మాన్యో భువి దీర్ఘజీవీ |
ప్రాప్నోతి సౌభాగ్యమనన్తకాలం భూయాత్సదా తస్య సమస్తసిద్ధిః || 9 ||

ఇతి శ్రీమత్ శంకరభగవతః కృతౌ అర్ధనారీశ్వర స్తోత్రమ్ సంపూర్ణమ్