శ్రీబిల్వాష్టకం

త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధమ్ |
త్రిజన్మపాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || 1 ||

త్రిశాఖైః బిల్వపత్రైశ్చ హ్యచ్ఛిద్రైః కోమలైః శుభైః |
శివపూజాం కరిష్యామి హ్యేకబిల్వం శివార్పణమ్ || 2 ||

అఖండ బిల్వ పత్రేణ పూజితే నందికేశ్వరే |
శుద్ధ్యన్తి సర్వపాపేభ్యో హ్యేకబిల్వం శివార్పణమ్ || 3 ||

శాలిగ్రామ శిలామేకం విప్రాణాం జాతు చార్పయేత్ |
సోమయజ్ఞ మహాపుణ్యం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || 4 ||

దన్తికోటి సహస్రాణి వాజపేయ శతాని చ |
కోటికన్యా మహాదానం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || 5 ||

లక్ష్మ్యాస్తనుత ఉత్పన్నం మహాదేవస్య చ ప్రియమ్ |
బిల్వవృక్షం ప్రయచ్ఛామి హ్యేకబిల్వం శివార్పణమ్ || 6 ||

దర్శనం బిల్వవృక్షస్య స్పర్శనం పాపనాశనమ్ |
అఘోరపాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || 7 ||

కాశీక్షేత్రనివాసం చ కాలభైరవదర్శనమ్ |
ప్రయాగమాధవం దృష్ట్వా హ్యేకబిల్వం శివార్పణమ్ || 8 ||

మూలతో బ్రహ్మరూపాయ మధ్యతో విష్ణురూపిణే |
అగ్రతః శివరూపాయ హ్యేకబిల్వం శివార్పణమ్ || 9 ||

బిల్వాష్టకమిదం పుణ్యం యః పఠేత్ శివసన్నిధౌ |
సర్వపాప వినిర్ముక్తః శివలోకమవాప్నుయాత్ ||

||ఇతి బిల్వాష్టకమ్ ||