శ్రీచంద్రశేఖరాష్టకం

చన్ద్రశేఖర చన్ద్రశేఖర చన్ద్రశేఖర పాహి మామ్ |
చన్ద్రశేఖర చన్ద్రశేఖర చన్ద్రశేఖర రక్ష మామ్ || 1 ||

రత్నసానుశరాసనం రజతాద్రిశృఙ్గనికేతనం
సిఞ్జినీకృతపన్నగేశ్వరమచ్యుతాననసాయకమ్ |
క్షిప్రదగ్ధపురత్రయం త్రిదివాలయైరభివన్దితం
చన్ద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః || 2 ||

పఞ్చపాదపపుష్పగన్ధపదామ్బుజద్వయశోభితం
భాలలోచనజాతపావకదగ్ధమన్మథవిగ్రహమ్ |
భస్మదిగ్ధకళేబరం భవనాశనం భవమవ్యయం
చన్ద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః || 3 ||

మత్తవారణముఖ్యచర్మకృతోత్తరీయమనోహరం
పఙ్కజాసనపద్మలోచనపూజితాఙ్ఘ్రిసరోరుహమ్ |
దేవసిన్ధుతరఙ్గసీకరసిక్తశుభ్రజటాధరం
చన్ద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః || 4 ||

యక్షరాజసఖం భగాక్షహరం భుజఙ్గవిభూషణం
శైలరాజసుతాపరిష్కృతచారువామకళేబరమ్
క్ష్వేడనీలగళం పరశ్వధధారిణం మృగధారిణం
చన్ద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః || 5 ||

కుణ్డలీకృతకుణ్డలేశ్వరకుణ్డలం వృషవాహనం
నారదాదిమునీశ్వరస్తుతవైభవం భువనేశ్వరమ్ |
అన్ధకాన్తకమాశ్రితామరపాదపం శమనాన్తకం
చన్ద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః || 6 ||

భేషజం భవరోగిణామఖిలాపదామపహారిణం
దక్షయజ్ఞవినాశనం త్రిగుణాత్మకం త్రివిలోచనమ్ |
భుక్తిముక్తిఫలప్రదం సకలాఘసఙ్ఘనిబర్హణం
చన్ద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః || 7 ||

భక్తవత్సలమర్చితం నిధిమక్షయం హరిదమ్బరం
సర్వభూతపతిం పరాత్పరమప్రమేయమనుత్తమమ్ |
సోమవారిదభూహుతాశనసోమపానిలఖాకృతిం
చన్ద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః || 8 ||

విశ్వసృష్టివిధాయినం పునరేవ పాలనతత్పరం
సంహరన్తమపి ప్రపఞ్చమశేషలోకనివాసినమ్ |
క్రీడయన్తమహర్నిశం గణనాథయూథసమన్వితం
చన్ద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః || 9 ||

మృత్యుభీతమృకణ్డుసూనుకృతస్తవం శివసన్నిధౌ
యత్ర కుత్ర చ యః పఠేన్న హి తస్య మృత్యుభయం భవేత్ |
పూర్ణమాయురరోగితామఖిలార్థసమ్పదమాదరం
చన్ద్రశేఖర ఏవ తస్య దదాతి ముక్తిమయత్నతః || 10 ||

ఇతి శ్రీచన్ద్రశేఖరాష్టకం సంపూర్ణమ్