శ్రీదుర్గ అష్టకం

కాత్యాయని మహామాయే ఖడ్గబాణధనుర్ధరే |
ఖడ్గధారిణి చండి దుర్గాదేవి నమోఽస్తు తే || 1 ||
వసుదేవసుతే కాళి వాసుదేవసహోదరి |
వసున్ధరాశ్రియే నన్దే దుర్గాదేవి నమోఽస్తు తే || 2 ||
యోగనిద్రే మహానిద్రే యోగమాయే మహేశ్వరి |
యోగసిద్ధికరీ శుద్ధే దుర్గాదేవి నమోఽస్తు తే || 3 ||
శఙ్ఖచక్రగదాపాణే శార్ఙ్గజ్యాయతబాహవే |
పీతాంబరధరే ధన్యే దుర్గాదేవి నమోఽస్తు తే || 4 ||
ఋగ్యజుస్సామాథర్వాణశ్చతుస్సామన్తలోకిని |
బ్రహ్మస్వరూపిణి బ్రాహ్మి దుర్గాదేవి నమోఽస్తు తే || 5 ||
వృష్ణీనాం కులసంభూతే విష్ణునాథసహోదరి |
వృష్ణిరూపధరే ధన్యే దుర్గాదేవి నమోఽస్తు తే || 6 ||
సర్వజ్ఞే సర్వగే శర్వే సర్వేశే సర్వసాక్షిణి |
సర్వామృతజటాభారే దుర్గాదేవి నమోఽస్తు తే || 7 ||
అష్టబాహు మహాసత్త్వే అష్టమీ నవమి ప్రియే |
అట్టహాసప్రియే భద్రే దుర్గాదేవి నమోఽస్తు తే || 8 ||
దుర్గాష్టకమిదం పుణ్యం భక్తితో యః పఠేన్నరః |
సర్వకామమవాప్నోతి దుర్గాలోకం స గచ్ఛతి || 9 ||