శ్రీదుర్గాద్వాత్రింశన్నామావళి

దుర్గా దుర్గార్తిశమనీ దుర్గాఽఽపద్వినివారిణీ |
దుర్గమచ్ఛేదినీ దుర్గసాధినీ దుర్గనాశినీ || 1 ||
దుర్గతోద్ధారిణీ దుర్గనిహన్త్రీ దుర్గమాపహా |
దుర్గమజ్ఞానదా దుర్గదైత్యలోకదవానలా || 2 ||
దుర్గమా దుర్గమాలోకా దుర్గమాఽఽత్మస్వరూపిణీ |
దుర్గమార్గప్రదా దుర్గమవిద్యా దుర్గమాశ్రితా || 3 ||
దుర్గమజ్ఞానసంస్థానా దుర్గమధ్యానభాసినీ |
దుర్గమోహా దుర్గమగా దుర్గమార్థస్వరూపిణీ || 4 ||
దుర్గమాసురసంహన్త్రీ దుర్గమాయుధధారిణీ |
దుర్గమాఙ్గీ దుర్గమతా దుర్గమ్యా దుర్గమేశ్వరీ || 5 ||
దుర్గభీమా దుర్గభామా దుర్గభా దుర్గదారిణీ |
నామావళిమిమాం యస్తు దుర్గాయా మమ మానవః || 6 ||
పఠేత్ సర్వభయాన్ముక్తో భవిష్యతి న సంశయః |
శత్రుభిః పీడ్యమానో వా దుర్గబన్ధగతోఽపి వా |
ద్వాత్రింశన్నామపాఠేన ముచ్యతే నాత్ర సంశయః || 7 ||