శ్రీదుర్గా పరమేశ్వరీ స్తోత్రం

ఏతావంతం సమయం సర్వాపద్భ్యోపి రక్షణం కృత్వా |
దేశస్య పరమిదానీం తాటస్థ్యం వహసి దుర్గాంబ || 1 ||
అపరాధా బహుశః ఖలు పుత్రాణాం ప్రతిపదం భవన్త్యేవ |
కో వా సహతే లోకే సర్వాంస్తాన్మాతరం విహాయైకామ్ || 2 ||
మా భజ మా భజ దుర్గే తాటస్థ్యం పుత్రకేషు దీనేషు |
కే వా గృహ్ణంతి సుతాన్ మాత్రా త్యక్తాన్వదాంబికే లోకే|| 3 ||
ఇతః పరం వా జగదంబ జాతు దేశస్య రోగప్రముఖాపదోస్య |
న స్యు స్తథా కుర్వచలాం కృపాం ఇత్యభ్యర్థనాం మే సఫలీకురుష్వ || 4 ||
పాపహీన జనతావన దక్షాః సన్తి నిర్జరవరా న కియన్తః |
పాపపూర్ణజన రక్షణదక్షాం త్వాం వినా భువి పరాన్న విలోకే || 5 ||
ఇతి శ్రీశృంగేరి జగద్గురు విరచిత శ్రీదుర్గా పరమేశ్వరీ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్