శ్రీదుర్గా సప్తశ్లోకీ

శివ ఉవాచ
దేవి త్వం భక్తసులభే సర్వకార్యవిధాయినీ |
కలౌ హి కార్యసిద్ధ్యర్థముపాయం బ్రూహి యత్నతః ||

దేవ్యువాచ
శృణు దేవ ప్రవక్ష్యామి కలౌ సర్వేష్టసాధనమ్ |
మయా తవైవ స్నేహేనాప్యంబాస్తుతిః ప్రకాశ్యతే ||

ఓం అస్యశ్రీదుర్గాసప్తశ్లోకీస్తోత్రమంత్రస్య నారాయణ ఋషిః,
అనుష్టుప్ ఛన్దః,శ్రీమహాకాళీమహాలక్ష్మీమహాసరస్వత్యో దేవతాః,
శ్రీదుర్గాప్రీత్యర్థం సప్తశ్లోకీదుర్గాపాఠే వినియోగః |

జ్ఞానినామపి చేతాంసి దేవీ భగవతీ హి సా |
బలాదాకృష్య మోహాయ మహామాయా ప్రయచ్ఛతి || 1 ||
దుర్గే స్మృతా హరసి భీతిమశేషజన్తోః
స్వస్థైః స్మృతా మతిమతీవ శుభాం దదాసి |
దారిద్ర్యదుఃఖభయహారిణి కా త్వదన్యా
సర్వోపకారకరణాయ సదార్ద్రచిత్తా || 2 ||
సర్వమఙ్గళమాఙ్గళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే |
శరణ్యే త్రయంబకే గౌరి నారాయణి నమోఽస్తు తే || 3 ||
శరణాగతదీనార్తపరిత్రాణపరాయణే |
సర్వస్యార్తిహరే దేవి నారాయణి నమోఽస్తు తే || 4 ||
సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తిసమన్వితే |
భయేభ్యస్త్రాహి నో దేవి దుర్గే దేవి నమోస్తు తే || 5 ||
రోగానశేషానపహంసి తుష్టా రుష్టా తు కామాన్ సకలానభీష్టాన్ |
త్వామాశ్రితానాం న విపన్నరాణాం త్వామాశ్రితా హ్యాశ్రయతాం ప్రయాన్తి || 6 ||
సర్వబాధాప్రశమనం త్రైలోక్యస్యాఖిలేశ్వరి |
ఏవమేవ త్వయా కార్యమస్మద్వైరివినాశనమ్ || 7 ||
ఇతి దుర్గాసప్తశ్లోకీ సంపూర్ణమ్