శ్రీదుర్గాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

ఈశ్వర ఉవాచ
శతనామ ప్రవక్ష్యామి శృణుష్వ కమలాననే |
యస్య ప్రసాదమాత్రేణ దుర్గా ప్రీతా భవేత్ సతీ || 1 ||

ఓం సతీ సాధ్వీ భవప్రీతా భవానీ భవమోచనీ |
ఆర్యా దుర్గా జయా చాద్యా త్రినేత్రా శూలధారిణీ || 2 ||
పినాకధారిణీ చిత్రా చణ్డఘంటా మహాతపాః |
మనో బుద్ధిరహంకారా చిత్తరూపా చితా చితిః || 3 ||
సర్వమన్త్రమయీ సత్తా సత్యానన్దస్వరూపిణీ |
అనన్తా భావినీ భావ్యా భవ్యాభవ్యా సదాగతిః || 4 ||
శాంభవీ దేవమాతా చ చిన్తా రత్నప్రియా సదా |
సర్వవిద్యా దక్షకన్యా దక్షయజ్ఞవినాశినీ || 5 ||
అపర్ణానేకవర్ణా చ పాటలా పాటలావతీ |
పట్టాంబరపరీధానా కళమంజీరరంజినీ || 6 ||
అమేయవిక్రమా క్రూరా సున్దరీ సురసున్దరీ |
వనదుర్గా చ మాతఙ్గీ మతఙ్గమునిపూజితా || 7 ||
బ్రాహ్మీ మాహేశ్వరీ చైన్ద్రీ కౌమారీ వైష్ణవీ తథా |
చాముండా చైవ వారాహీ లక్ష్మీశ్చ పురుషాకృతిః || 8 ||
విమలోత్కర్షిణీ జ్ఞానా క్రియా నిత్యా చ బుద్ధిదా |
బహుళా బహుళప్రేమా సర్వవాహనవాహనా || 9 ||
నిశుంభశుంభహననీ మహిషాసురమర్దినీ |
మధుకైటభహన్త్రీ చ చణ్డముణ్డవినాశినీ || 10 ||
సర్వాసురవినాశా చ సర్వదానవఘాతినీ |
సర్వశాస్త్రమయీ సత్యా సర్వాస్త్రధారిణీ తథా || 11 ||
అనేకశస్త్రహస్తా చ అనేకాస్త్రస్య ధారిణీ |
కుమారీ చైకకన్యా చ కైశోరీ యువతీ యతిః || 12 ||
అప్రౌఢా చైవ ప్రౌఢా చ వృద్ధమాతా బలప్రదా |
మహోదరీ ముక్తకేశీ ఘోరరూపా మహాబలా || 13 ||
అగ్నిజ్వాలా రౌద్రముఖీ కాళరాత్రిస్తపస్వినీ |
నారాయణీ భద్రకాళీ విష్ణుమాయా జలోదరీ || 14 ||
శివదూతీ కరాళీ చ అనన్తా పరమేశ్వరీ |
కాత్యాయనీ చ సావిత్రీ ప్రత్యక్షా బ్రహ్మవాదినీ || 15 ||
య ఇదం పఠేన్నిత్యం దుర్గానామశతాష్టకమ్ |
నాసాధ్యం విద్యతే దేవి త్రిషు లోకేషు పార్వతి || 16 ||
ధనం ధాన్యం సుతం జాయాం హయం హస్తినమేవ చ |
చతుర్వర్గం తథా చాన్తే లభేన్ముక్తిం చ శాశ్వతీమ్ || 17 ||
కుమారీం పూజయిత్వా తు ధ్యాత్వా దేవీం సురేశ్వరీమ్ |
పూజయేత్ పరయా భక్త్యా పఠేన్నామశతాష్టకమ్ || 18 ||
తస్య సిద్ధిర్భవేద్ దేవి సర్వైః సురవరైరపి |
రాజానో దాసతాం యాన్తి రాజ్యశ్రియమవాప్నుయాత్ || 19 ||
గోరోచనాలక్తకకుంకుమేన సిందూరకర్పూరమధుత్రయేణ |
విలిఖ్య యన్త్రం విధినా విధిజ్ఞో భవేత్ సదా ధారయతే పురారిః || 20 ||
భౌమావాస్యానిశామగ్రే చన్ద్రే శతభిషాం గతే |
విలిఖ్య ప్రపఠేత్ స్తోత్రం స భవేత్ సంపదాం పదమ్ || 21 ||
ఇతి శ్రీవిశ్వసారతన్త్రే దుర్గాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం సమాప్తమ్