శ్రీగణేశపంచరత్న స్తోత్రం

శ్రీగణేశాయ నమః ||

ముదాకరాత్తమోదకం సదావిముక్తిసాధకం కళాధరావతంసకం విలాసిలోకరంజకమ్ |
అనాయకైకనాయకం వినాశితేభదైత్యకం నతాశుభాశునాశకం నమామి తం వినాయకమ్ || 1 ||
నతేతరాతిభీకరం నవోదితార్కభాస్వరం నమత్సురారినిర్జరం నతాధికాపదుద్ధరం |
సురేశ్వరం నిధీశ్వరం గజేశ్వరం గణేశ్వరం మహేశ్వరం తమాశ్రయే పరాత్పరం నిరన్తరమ్ || 2 ||
సమస్తలోకశంకరం నిరస్తదైత్యకుంజరం దరేతరోదరం వరం వరేభవక్త్రమక్షరం |
కృపాకరం క్షమాకరం ముదాకరం యశస్కరం మనస్కరం నమస్కృతాం నమస్కరోమి భాస్వరం || 3 ||
అకించనార్తిమార్జనం చిరన్తనోక్తిభాజనం పురారిపూర్వనన్దనం సురారిగర్వచర్వణం |
ప్రపంచనాశభీషణం ధనంజయాదిభూషణం కపోలదానవారణం భజే పురాణవారణమ్ || 4 ||
నితాన్తకాన్తదన్తకాన్తిమన్తకాన్తకాత్మజం అచిన్త్యరూపమన్తహీనమన్తరాయకృన్తనమ్ |
హృదన్తరే నిరన్తరం వసన్తమేవ యోగినాం తమేకదన్తమేవ తం విచిన్తయామి సన్తతమ్ || 5 ||
మహాగణేశపంచరత్నమాదరేణ యోఽన్వహం ప్రగాయతి ప్రభాతకే హృది స్మరన్ గణేశ్వరమ్ |
అరోగతామదోషతాం సుసాహితీం సుపుత్రతాం సమాహితాయురష్టభూతిమభ్యుపైతి సోఽచిరాత్ || 6 ||
ఇతి శ్రీశంకరభగవతః కృతౌ శ్రీగణేశపంచరత్న స్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||