శ్రీగంగాస్తోత్రం

దేవి సురేశ్వరి భగవతి గంగే త్రిభువనతారిణి తరళతరంగే |
శంకరమౌళివిహారిణి విమలే మమ మతిరాస్తాం తవ పదకమలే || 1 ||
భాగీరథి సుఖదాయిని మాతః తవ జలమహిమా నిగమే ఖ్యాతః |
నాఽహం జానే తవ మహిమానం పాహి కృపామయి మామజ్ఞానమ్ || 2 ||
హరిపదపాద్యతరంగిణి గంగే హిమవిధుముక్తాధవళతరంగే |
దూరీకురు మమ దుష్కృతిభారం కురు కృపయా భవసాగరపారమ్ || 3 ||
తవ జలమమలం యేన నిపీతం పరమపదం ఖలు తేన గృహీతమ్ |
మాతర్గంగే త్వయి యో భక్తః కిల తం ద్రష్టుం న యమః శక్తః || 4 ||
పతితోద్ధారిణి జాహ్నవి గంగే ఖండితగిరివరమండితభంగే |
భీష్మజనని హే మునివరకన్యే పతితనివారిణి త్రిభువనధన్యే || 5 ||
కల్పలతామివ ఫలదామ్ లోకే ప్రణమతి యస్త్వాం న పతతి శోకే |
పారావారవిహారిణి గంగే విముఖయువతికృతతరళాపాంగే || 6 ||
తవ చేన్మాతః స్తోత్రతః స్నాతః పునరపి జఠరే సోఽపి న జాతః |
నరకనివారిణి జాహ్నవి గంగే కలుషవినాశిని మహిమోత్తుంగే || 7 ||
పునరసదంగే పుణ్యతరంగే జయ జయ జాహ్నవి కరుణాపాంగే |
ఇంద్రముకుటమణిరాజితచరణే సుఖదే శుభదే భృత్యశరణ్యే || 8 ||
రోగం శోకం తాపం పాపం హర మే భగవతి కుమతి కలాపమ్ |
త్రిభువనసారే వసుధాహారే త్వమసి గతిర్మమ ఖలు సంసారే || 9 ||
అలకానందే పరమానందే కురు కరుణామయి కాతరవంద్యే |
తవ తటనికటే యస్య నివాసః ఖలు వైకుంఠే తస్య నివాసః || 10 ||
వరమిహ మీరే కమఠో మీనః కిం వా తీరే శరటః క్షీణః |
అథవా శ్వపచో మలినో దీనః తవ న హి దూరే నృపతికులీనః || 11 ||
భో భువనేశ్వరి పుణ్యే ధన్యే దేవి ద్రవమయి మునివరకన్యే |
గంగాస్తవమిమమమలం నిత్యం పఠతి నరో యః స జయతి సత్యమ్ || 12 ||
యేషాం హృదయే గంగా భక్తిః తేషాం భవతి సదా సుఖముక్తిః |
మధురాకాంతాపంఝటికాభిః పరమానన్దకలితలలితాభిః || 13 ||
గంగాస్తోత్రమిదం భవసారం వాంఛితఫలదం విమలం సారమ్ |
శంకరసేవక శంకరరచితం పఠతి సుఖీః తవ ఇతి చ సమాప్తమ్ || 14 ||
ఇతి శ్రీమత్ శంకరాచార్యవిరచితం గంగాస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||