శ్రీహనుమాన్ చాలీసా

దోహా
శ్రీగురు చరణ సరోజ రజ నిజమన ముకుర సుధారి |
వరణౌ రఘువర విమల యశ జో దాయక ఫలచారి ||
బుద్ధిహీన తనుజానికే సుమిరౌ పవన కుమార్ |
బల బుద్ధి విద్యా దేహు మొహి హరహు కలేశ వికార్ ||

చౌపాయి
1.జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర ||
2.రామదూత అతులిత బలధామా అంజనిపుత్ర పవనసుత నామా ||
3.మహావీరవిక్రమ బజరంగీ కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ ||
4.కంచన వరణ విరాజ సువేశా కానన కుండల కుంచిత కేశా ||
5.హాథ వజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై కాంధే మూంజ జనేఊ సాజై ||
6.శంకర సువన కేసరీ నందన తేజ ప్రతాప మహా జగవందన ||
7.విద్యావాన గుణీ అతిచాతుర రామ కాజ కరివే కో ఆతుర ||
8.ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా రామ లఖన సీతా మన బసియా ||
9.సూక్ష్మ రూప ధరి సియహి దిఖావా వికట రూపధరి లంక జరావా ||
10.భీమరూపధరి అసుర సంహారే రామచంద్ర కే కాజ సంవారే ||
11.లాయ సంజీవన లఖన జియాయే శ్రీరఘువీర హరషి ఉర లాయే ||
12.రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ తుమ మమ ప్రియ భరతహి సమ భాయీ ||
13.సహస్రవదన తుమ్హరో యశగావై అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై ||
14.సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా నారద శారద సహిత అహీశా ||
15.యమకుబేర దిక్పాల జహాతే కవికోవిద కహి సకై కహాతే ||
16.తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా
17.తుమ్హరోమంత్ర విభీషణ మానా లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా
18.యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ లీల్యో తాహి మధురఫల జానూ
19.ప్రభుముద్రికా మేలి ముఖమాహీ జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ
20.దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే
21.రామ దుఆరే తుమ రఖవారే హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే
22.సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా తుమ రక్షక కాహూకో డరనా
23.ఆపన తేజ సమ్హారో ఆపై తీనోలోక హాంక తే కాంపై
24.భూత పిశాచ నికట నహి ఆవై మహావీర జబ నామ సునావై
25.నాసై రోగ హరై సబపీరా జపత నిరంతర హనుమత వీరా
26.సంకట తే హనుమాన ఛుడావై మన క్రమ వచన ధ్యాన జోలావై
27.సబపర రామ తపస్వీ రాజా తిన కే కాజ సకల తుమసాజా
28.ఔర మనోరథ జోకోయీ లావై తాసు అమిత జీవన ఫల పావై
29.చారోయుగ పరతాప తుమ్హారా హై పరసిద్ధ జగత ఉజియారా
30.సాధు సంతకే తుమ రఖవారే అసురనికందన రామ దులారే
31.అష్టసిద్ధి నవ నిధికే దాతా అసవర దీన జానకీ మాతా
32.రామ రసాయన తుమ్హరే పాసా సదా రహో రఘుపతికే దాసా
33.తుమ్హరే భజన రామ కో భావై జన్మ జన్మకే దుఃఖ బిసరావై
34.అంతకాల రఘుపతి పురజాయీ జహా జన్మ హరిభక్త కహాయీ
35.ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ హనుమత సేయి సర్వసుఖ కరయీ
36.సంకట హటై మిటై సబ పీరా జోసుమిరై హనుమత బలవీరా
37.జైజైజై హనుమాన గోసాయీ కృపాకరో గురుదేవకీ నాయీ
38.యహశతవార పాఠకర కోయీ ఛూట హి బంది మహాసుఖ హోయీ
39.జోయహ పఢై హనుమాన చాలీసా హోయసిద్ధి సాఖీ గౌరీశా
40.తులసీదాస సదా హరి చేరా కీ జై నాథహృదయ మహడేరా

దోహా
పవన తనయ సంకట హరణ
మంగళ మూరతి రూప
రామలఖన సీతా సహిత
హృదయబసహు సురభూప