శ్రీకనకధారా స్తోత్రం

వన్దే వన్దారు మన్దారం ఇన్దిరానన్ద కన్దలం అమన్దానన్ద సందోహబన్ధురం సిన్ధురాననమ్
అఙ్గం హరేః పులకభూషణమాశ్రయన్తీ భృఙ్గాఙ్గనేవ ముకుళాభరణం తమాలమ్
అఙ్గీకృతాఖిలవిభూతిరపాఙ్గలీలా మాఙ్గల్యదాస్తు మమ మఙ్గళ దేవతాయాః || 1 ||
ముగ్ధా ముహుర్విదధతీ వదనే మురారేః ప్రేమత్రపా ప్రణిహితాని గతాగతాని
మాలా దృశోర్మధుకరీవ మహోత్పలే యా సా మే శ్రియం దిశతు సాగరసంభవాయాః || 2 ||
విశ్వామరేన్ద్ర పదవిభ్రమ దానదక్షం ఆనన్దహేతు రధికం మురవిద్విషోఽపి
ఈషన్నిషీదతు మయి క్షణమీక్షణార్ధం మిన్దీవరోదర సహోదర మిన్దిరాయాః || 3 ||
ఆమీలితాక్ష మధిగమ్య ముదాముకుందం ఆనంద కన్దమనిమేష మనఙ్గతన్త్రమ్
ఆకేకర స్థిత కనీనిక పక్ష్మనేత్రమ్ భూత్యై భవేన్మమ భుజంగశయాఙ్గనాయాః || 4 ||
బాహ్వంతరే మధుజితః శ్రిత కౌస్తుభే యా హారావళీవ హరినీలమయీ విభాతి
కామప్రదా భగవతోఽపి కటాక్షమాలా కళ్యాణ మావహతు మే కమలాలయాయాః || 5 ||
కాలాంబుదాళి లలితోరసి కైటభారేః ధారాధరే స్ఫురతి యా తటిదఙ్గనేవ
మాతుస్సమస్త జగతాం మహనీయమూర్తిః భద్రాణి మే దిశతు భార్గవ నన్దనాయాః || 6 ||
ప్రాప్తం పదం ప్రథమతః ఖలు యత్ప్రభావాన్ మాఙ్గల్యభాజి మధుమాథిని మన్మథేన
మయ్యాపతేత్తదిహ మన్థర మీక్షణార్ధం మన్దాలసం చ మకరాలయ కన్యకాయాః || 7 ||
దద్యాద్దయానుపవనో ద్రవిణాంబుధారాం అస్మిన్న కించన విహఙ్గశిశౌ విషణ్ణే
దుష్కర్మ ఘర్మ మపనీయ చిరాయ దూరం నారాయణ ప్రణయినీ నయనాంబువాహః || 8 ||
ఇష్టా విశిష్ట మతయోఽపి యయాదయార్ద్ర దృష్ట్యా త్రివిష్టపపదం సులభం లభన్తే
దృష్టిః ప్రహృష్ట కమలోదరదీప్తి రిష్టాం పుష్టిం కృషీష్ట మమ పుష్కర విష్టరాయాః || 9 ||
గీర్దేవతేతి గరుడధ్వజ సుందరీతి శాకంభరీతి శశిశేఖర వల్లభేతి
సృష్టి స్థితి ప్రళయకేళిషు సంస్థితాయై తస్యై నమస్త్రిభువనైక గురోస్తరుణ్యై || 10 ||
శృత్యై నమోఽస్తు శుభకర్మ ఫలప్రసూత్యై రత్యై నమోఽస్తు రమణీయ గుణార్ణవాయై
శక్త్యై నమోఽస్తు శతపత్ర నికేతనాయై పుష్ట్యై నమోఽస్తు పురుషోత్తమ వల్లభాయై || 11 ||
నమోఽస్తు నాళీక నిభాననాయై నమోఽస్తు దుగ్ధోదధి జన్మభూమ్యై
నమోఽస్తు సోమామృత సోదరాయై నమోఽస్తు నారాయణ వల్లభాయై || 12 ||
నమోఽస్తు హేమామ్బుజపీఠికాయై నమోఽస్తు భూమండలనాయికాయై
నమోఽస్తు దేవాదిదయాపరాయై నమోఽస్తు శారఙ్గాయుధవల్లభాయై || 13 ||
నమోఽస్తు దేవ్యై భృగునందనాయై నమోఽస్తు విష్ణురురసి స్థితాయై
నమోఽస్తు లక్ష్మ్యై కమలాలయాయై నమోఽస్తు దామోదర వల్లభాయై || 14 ||
నమోఽస్తు కాంత్యై కమలేక్షణాయై నమోఽస్తు భూత్యై భువనప్రసూత్యై
నమోఽస్తు దేవాదిభిరర్చితాయై నమోఽస్తు నన్దాత్మజవల్లభాయై || 15 ||
సమ్పత్కరాణి సకలేన్ద్రియనందనాని సామ్రాజ్యదాన విభవాని సరోరుహాక్షి
త్వద్వన్దనాని దురితాహరణోద్యతాని మామేవ మాతరనిశం కలయన్తు మాన్యే || 16 ||
యత్కటాక్ష సముపాసనావిధిః సేవకస్య సకలార్థ సంపదః
సంతనోతి వచనాఙ్గమానసైః త్వాం మురారిహృదయేశ్వరీం భజే || 17 ||
సరసిజనిలయే సరోజహస్తే ధవళతమాంశుక గంధమాల్య శోభే
భగవతి హరివల్లభే మనోజ్ఞే త్రిభువన భూతికరి ప్రసీద మహ్యమ్ || 18 ||
దిగ్ఘస్తిభిః కనకకుంభ ముఖావసృష్ట స్వర్వాహినీ విమలచారుజలప్లుతాఙ్గీమ్
ప్రాతర్నమామి జగతాం జననీ మశేష లోకాధినాథ గృహిణీ మమృతాబ్ధి పుత్రీమ్ || 19 ||
కమలే కమలాక్ష వల్లభే త్వం కరుణాపూర తరఙ్గితైరపాఙ్గైః
అవలోకయ మామకించనానాం ప్రథమం పాత్రమకృత్రిమం దయాయాః || 20 ||
స్తువన్తి యే స్తుతిభి రమూభి రన్వహం త్రయీమయీం త్రిభువనమాతరం రమామ్
గుణాధికా గురుతర భాగ్యభాగినో భవన్తి తే భువి బుధ భావితాశయాః || 21 ||
ఇతి శ్రీమద్ శంకరాచార్యకృత శ్రీ కనకధారాస్తోత్రం సంపూర్ణమ్