శ్రీలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

శ్రీగణేశాయ నమః |

దేవ్యువాచ
దేవదేవ మహాదేవ త్రికాలజ్ఞ మహేశ్వర |
కరుణాకర దేవేశ భక్తానుగ్రహకారక || 1 ||
అష్టోత్తరశతం లక్ష్మ్యాః శ్రోతుమిచ్ఛామి తత్త్వతః |

ఈశ్వర ఉవాచ
దేవి సాధు మహాభాగే మహాభాగ్యప్రదాయకమ్ |
సర్వైశ్వర్యకరం పుణ్యం సర్వపాపప్రణాశనమ్ || 2 ||
సర్వదారిద్ర్యశమనం శ్రవణాద్భుక్తిముక్తిదమ్ |
రాజవశ్యకరం దివ్యం గుహ్యాద్గుహ్యతమం పరమ్ || 3 ||
దుర్లభం సర్వదేవానాం చతుఃషష్టికళాస్పదమ్
పద్మాదీనాం వరాన్తానాం విధీనాం నిత్యదాయకమ్ || 4 ||
సమస్తదేవసంసేవ్యమణిమాద్యష్టిసిద్ధిదమ్ |
కిమత్ర బహునోక్తేన దేవీ ప్రత్యక్షదాయకమ్ || 5 ||
తవ ప్రీత్యాద్య వక్ష్యామి సమాహితమనాః శృణుం |
అష్టోత్తరశతస్యాస్య మహాలక్ష్మీస్తు దేవతా || 6 ||
క్లీంబీజపదమిత్యుక్తం శక్తిస్తు భువనేశ్వరీ |
అఙ్గన్యాసః కరన్యాస స ఇత్యాదిః ప్రకీర్తితః || 7 ||

ధ్యానమ్
వన్దే పద్మకరాం ప్రసన్నవదనాం సౌభాగ్యదాం భాగ్యదాం
హస్తాభ్యామభయప్రదాం మణిగణైర్నానావిధైర్భూషితామ్ |
భక్తాభీష్టఫలప్రదాం హరిహరబ్రహ్మాదిభిః సేవితాం
పార్శ్వే పంకజశంఖపద్మనిధిభిర్యుక్తాం సదా శక్తిభిః || 8 ||
సరసిజనయనే సరోజహస్తే ధవళతమాంశుకగన్ధమాల్యశోభే
భగవతి హరివల్లభే మనోజ్ఞే త్రిభువనభూతికరి ప్రసీద మహ్యమ్ || 9 ||

ప్రకృతిం వికృతిం విద్యాం సర్వభూతహితప్రదామ్ |
శ్రద్ధాం విభూతిం సురభిం నమామి పరమాత్మికామ్ || 10 ||
వాచం పద్మాలయాం పద్మాం శుచిం స్వాహాం స్వధాం సుధామ్ |
ధన్యాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం నిత్యపుష్టాం విభావరీమ్ || 11 ||
అదితిం చ దితిం దీప్తాం వసుధాం వసుధారిణీమ్ |
నమామి కమలాం కాన్తాం కామాక్షీం క్రోధసంభవామ్ || 12 ||
అనుగ్రహపదాం బుద్ధిమనఘాం హరివల్లభామ్ |
అశోకామమృతాం దీప్తాం లోకశోకవినాశినీమ్ || 13 ||
నమామి ధర్మనిలయాం కరుణాం లోకమాతరమ్ |
పద్మప్రియాం పద్మహస్తాం పద్మాక్షీం పద్మసున్దరీమ్ || 14 ||
పద్మోద్భవాం పద్మముఖీం పద్మనాభప్రియాం రమామ్ |
పద్మమాలాధరాం దేవీం పద్మినీం పద్మగన్ధినీమ్ || 15 ||
పుణ్యగన్ధాం సుప్రసన్నాం ప్రసాదాభిముఖీం ప్రభామ్ |
నమామి చన్ద్రవదనాం చన్ద్రాం చన్ద్రసహోదరీమ్ || 16 ||
చతుర్భుజాం చన్ద్రరూపామిన్దిరామిన్దుశీతలామ్ |
ఆహ్లాదజననీం పుష్టిం శివాం శివకరీం సతీమ్ || 17 ||
విమలాం విశ్వజననీం తుష్టిం దారిద్ర్యనాశినీమ్ |
ప్రీతిపుష్కరిణీం శాన్తాం శుక్లమాల్యాంబరాం శ్రియమ్ || 18 ||
భాస్కరీం బిల్వనిలయాం వరారోహాం యశస్వినీమ్ |
వసున్ధరాముదారాఙ్గీ హరిణీం హేమమాలినీమ్ || 19 ||
ధనధాన్యకరీం సిద్ధిం సదా సౌమ్యాం శుభప్రదామ్ |
నృపవేశ్మగతానన్దాం వరలక్ష్మీం వసుప్రదామ్ || 20 ||
శుభాం హిరణ్యప్రాకారాం సముద్రతనయాం జయామ్ |
నమామి మఙ్గళాం దేవీం విష్ణువక్షఃస్థలస్థితామ్ || 21 ||
విష్ణుపత్నీం ప్రసన్నాక్షీం నారాయణసమాశ్రితామ్ |
దారిద్ర్యధ్వంసినీం దేవీం సర్వోపద్రవహారిణీమ్ || 22 ||
నవదుర్గాం మహాకాళీం బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మికామ్ |
త్రికాలజ్ఞానసంపన్నాం నమామి భువనేశ్వరీమ్ || 23 ||

లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజతనయాం శ్రీరంగధామేశ్వరీం
దాసీభూతసమస్తదేవవనితాం లోకైకదీపాఙ్కురామ్ |
శ్రీమన్మన్దకటాక్షలబ్ధవిభవబ్రహ్మేన్ద్రగఙ్గాధరాం త్వాం
త్రైలోక్యకుటుంబినీం సరసిజాం వన్దే ముకున్దప్రియామ్ || 24 ||

మాతర్నమామి కమలే కమలాయతాక్షి
శ్రీవిష్ణుహృత్కమలవాసిని విశ్వమాతః |
క్షీరోదజే కమలకోమలగర్భగౌరి లక్ష్మి
ప్రసీద సతతం నమతాం శరణ్యే || 25 ||

త్రికాలం యో జపేద్విద్వాన్ షణ్మాసం విజితేన్ద్రియః |
దారిద్ర్యధ్వంసనం కృత్వా సర్వమాప్నోత్యయత్నతః || 26 ||
దేవీనామసహస్రేషు పుణ్యమష్టోత్తరం శతమ్ |
యేన శ్రియమవాప్నోతి కోటిజన్మదరిద్రతః || 27 ||
భృగువారే శతం ధీమాన్ పఠేద్వత్సరమాత్రకమ్ |
అష్టైశ్వర్యమవాప్నోతి కుబేర ఇవ భూతలే || 28 ||
దారిద్ర్యమోచనం నామ స్తోత్రమమ్బాపరం శతమ్ |
యేన శ్రియమవాప్నోతి కోటిజన్మదరిద్రతః || 29 ||
భుక్త్వా తు విపులాన్ భోగానస్యాః సాయుజ్యమాప్నుయాత్ |
ప్రాతః కాలే పఠేన్నిత్యం సర్వదుఃఖోపశాన్తయే |
పఠంస్తు చిన్తయేద్దేవీం సర్వాభరణభూషితామ్ || 30 ||
ఇతి శ్రీలక్ష్మీఅష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్