శ్రీలక్ష్మీనృసింహకరావలంబ స్తోత్రం

శ్రీమత్పయోనిధినికేతనచక్రపాణే భోగీన్ద్రభోగమణిరాజితపుణ్యమూర్తే |
యోగీశ శాశ్వత శరణ్య భవాబ్ధిపోత లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 1 ||
బ్రహ్మేన్ద్రరుద్రమరుదర్కకిరీటకోటి సఙ్ఘట్టితాఙ్ఘ్రికమలామలకాన్తికాన్త |
లక్ష్మీసత్కుచసరోరుహరాజహంస లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 2 ||
సంసారదావదహనాకరభీకరోగ్ర జ్వాలావళీభిరతిదగ్ధతనూరుహస్య |
త్వత్పాదపద్మసరసీరుహమాగతస్య లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 3 ||
సంసారజాలపతితస్య జగన్నివాస సర్వేన్ద్రియార్థబడిశాగ్రఝషోపమస్య |
ప్రోత్కంపితప్రచురతాలుకమస్తకస్య లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 4 ||
సంసారకూపమతిఘోరమగాధమూలం సంప్రాప్య దుఃఖశతసర్పసమాకులస్య |
దీనస్య దేవ కృపయా పదమాగతస్య లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 5 ||
సంసారభీకరకరీన్ద్రకరాభిఘాత నిష్పీడ్యమానవపుషః సకలార్తినాశ |
ప్రాణప్రయాణభవభీతిసమాకులస్య లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 6 ||
సంసారసర్పవిషదిగ్ధమహోగ్రతీవ్ర దంష్ట్రాగ్రకోటిపరిదష్టవినష్టమూర్తేః |
నాగారివాహన సుధాబ్ధినివాస శౌరే లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 7 ||
సంసారవృక్షమఘబీజమనన్తకర్మ శాఖాయుతం కరణపత్రమనఙ్గపుష్పమ్ |
ఆరుహ్య దుఃఖఫలితం చకితం దయాళో లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 8 ||
సంసారసాగరవిశాలకరాళకాల నక్రగ్రహగ్రసితనిగ్రహవిగ్రహస్య |
వ్యగ్రస్య రాగనిచయోర్మినిపీడితస్య లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 9 ||
సంసారసాగరనిమజ్జనముహ్యమానం దీనం విలోకయ విభో కరుణానిధే మామ్ |
ప్రహ్లాదఖేదపరిహారపరావతార లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 10 ||
సంసారఘోరగహనే చరతో మురారే మారోగ్రభీకరమృగప్రచురార్దితస్య |
ఆర్తస్య మత్సరనిదాఘసుదుఃఖితస్య లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 11 ||
బద్ధ్వా గళే యమభటా బహు తర్జయన్తః కర్షన్తి యత్ర భవపాశశతైర్యుతం మామ్ |
ఏకాకినం పరవశం చకితం దయాళో లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 12 ||
లక్ష్మీపతే కమలనాభ సురేశ విష్ణో యజ్ఞేశ యజ్ఞ మధుసూదన విశ్వరూప |
బ్రహ్మణ్య కేశవ జనార్దన వాసుదేవ లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 13 ||
ఏకేన చక్రమపరేణ కరేణ శఙ్ఖ మన్యేన సిన్ధుతనయామవలంబ్య తిష్ఠన్ |
వామేతరేణ వరదాభయపద్మచిహ్నం లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 14 ||
అన్ధస్య మే హృత్వివేకమహాధనస్య చోరైర్మహాబలిభిరిన్ద్రియనామధేయైః |
మోహాన్ధకారకుహరే వినిపాతితస్య లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 15 ||
ప్రహ్లాదనారదపరాశర్పుణ్డరీక వ్యాసాదిభాగవతపుఙ్గవహృన్నివాస |
భక్తానురక్తపరిపాలనపారిజాత లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 16 ||
యన్మాయయార్జితవపుఃప్రచురప్రవాహ మగ్నార్థమత్ర వివహోరుకరావలంబమ్ |
లక్ష్మీనృసింహచరణాబ్జమధువ్రతేన స్తోత్రం కృతం శుఖకరం భువి శంకరేణ || 17 ||
సంసారయూథ గజసింహదంష్ట్రా భీతస్య దుష్టమైదైత్య భయంకరేణ |
ప్రాణప్రయాణ భవభీతి నివారణేన లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 18 ||
ఆద్యన్త శూన్యమజమవ్యయమప్రమేయ మాదిత్యరుద్రనిగమాదినుతప్రభావమ్ |
త్వాంభోధిజాస్య మధులోలుపమత్తభృఙ్గీం లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 19 ||
వారాహ-రామ-నరసింహ-రామాదికాన్తా క్రీడావిలోలవిధిశూలిసూరప్రవన్ద్య |
హంసాత్మకం పరమహంస విహారలీలం లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 20 ||
స్వామీ నృసింహః సకలం నృసింహః మాతా నృసింహశ్చ పితా నృసింహః |
భ్రాతా నృసింహశ్చ సఖా నృసింహః లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 21 ||
ప్రహ్లాదమానససరోజవాసభృఙ్గ గంగాతరంగధవళాంగ రమాస్థితాఙ్క |
శృంగార సున్దరకిరీటలసద్వరాంగ లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 22 ||
శ్రీశంకరార్య రచితం సతతం మనుష్యః స్తోత్రం పఠేదిహ తు సర్వగుణప్రపన్నమ్ |
సద్యోవిముక్తకలుషో మునివర్యగణయో లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 23 ||
శ్రీమన్ నృసింహ విభవే గరుడధ్వజాయ తాపత్రయోపశమనాయ భవౌషధాయ |
తృష్ణాదివృశ్చిక-జలాగ్ని-భుజఙ్గ-రోగ క్లేశవ్యయామ హరయే గురవే నమస్తే || 24 ||
లక్ష్మీనృసింహచరణాబ్జమధువ్రతేన స్తోత్రం కృతం శుభకరం భువి శంకరేణ |
యే తత్పఠన్తి మనుజా హరిభక్తియుక్తా స్తే యాన్తి తత్పదసరోజమఖణ్డరూపమ్ || 25 ||

ఇతి శ్రీమత్ శంకరభగవతః కృతౌ లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||