శ్రీలింగాష్టకం

బ్రహ్మమురారిసురార్చితలింగం నిర్మలభాసితశోభితలింగం |
జన్మజదుఃఖవినాశకలింగం తత్ప్రణమామి సదాశివలింగం || 1 ||

దేవమునిప్రవరార్చితలింగం కామదహమ్ కరుణాకర లింగం |
రావణదర్పవినాశనలింగం తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం || 2 ||

సర్వసుగంధసులేపితలింగం బుద్ధివివర్ధనకారణలింగం |
సిద్ధసురాసురవందితలింగం తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం || 3 ||

కనకమహామణిభూషితలింగం ఫణిపతివేష్టిత శోభిత లింగం |
దక్షసుయజ్ఞ వినాశన లింగం తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం || 4 ||

కుంకుమచందనలేపితలింగం పంకజహారసుశోభితలింగం |
సంచితపాపవినాశనలింగం తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం || 5 ||

దేవగణార్చిత సేవితలింగం భావైర్భక్తిభిరేవ చ లింగం |
దినకరకోటిప్రభాకరలింగం తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం || 6 ||

అష్టదళోపరివేష్టితలింగం సర్వసముద్భవకారణలింగం |
అష్టదరిద్రవినాశితలింగం తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం || 7 ||

సురగురుసురవరపూజిత లింగం సురవనపుష్ప సదార్చిత లింగం |
పరాత్పరం పరమాత్మక లింగం తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం || 8 ||

లింగాష్టకమిదం పుణ్యం యః పఠేత్ శివసన్నిధౌ
శివలోకమవాప్నోతి శివేన సహ మోదతే ||