శ్రీమహేశ్వర పంచరత్న స్తోత్రం

ప్రాతస్స్మరామి పరమేశ్వర వక్త్రపద్మం ఫాలాక్షి కీల పరిశోషిత పంచబాణమ్
భస్మ త్రిపుండ్ర రచితం ఫణికుండలాఢ్యం కుందేందు చందన సుధారస మందహాసమ్ || 1 ||

ప్రాతర్భజామి పరమేశ్వర బాహుదండాన్ ఖట్వాంగ శూల హరిణాః పినాకయుక్తాన్
గౌరీ కపోల కుచరంజిత పత్రరేఖాన్ సౌవర్ణ కంకణ మణి ద్యుతి భాసమానామ్ || 2 ||

ప్రాతర్నమామి పరమేశ్వర పాదపద్మం పద్మోద్భవామర మునీంద్ర మనోనివాసమ్
పద్మాక్షనేత్ర సరసీరుహ పూజనీయం పద్మాంకుశ ధ్వజ సరోరుహ లాంఛనాఢ్యమ్ || 3 ||

ప్రాతస్స్మరామి పరమేశ్వర పుణ్యమూర్తిం కర్పూర కుంద ధవళం గజచర్మ చేలమ్
గంగాధరం ఘనకపర్ది విభాసమానం కాత్యాయనీ తను విభూషిత వామభాగమ్ || 4 ||

ప్రాతస్స్మరామి పరమేశ్వర పుణ్యనామ శ్రేయఃప్రదం సకల దుఃఖ వినాశహేతుమ్
సంసారతాప శమనం కలికల్మషఘ్నం గో కోటిదాన ఫలదం స్మరణేన పుంసామ్ || 5 ||

శ్రీ పంచరత్నాని మహేశ్వరస్య భక్త్యా పఠేద్య సుగతిః ప్రభాతే
ఆయుష్యమారోగ్య మనేకభోగాన్ ప్రాప్నోతి కైవల్యపదం దురాసదమ్ ||