శ్రీమహిషాసుర మర్దిని స్తోత్రం

అయి గిరినందిని నందితమేదిని విశ్వవినోదిని నందినుతే
గిరివరవింధ్యశిరోధినివాసిని విష్ణువిలాసిని జిష్ణునుతే
భగవతి హే శితికంఠకుటుంబిని భూరికుటుంబిని భూరికృతే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 1 ||
సురవరవర్షిణి దుర్ధరధర్షిణి దుర్ముఖమర్షిణి హర్షరతే
త్రిభువనపోషిణి శంకరతోషిణి కిల్బిషమోషిణి ఘోషరతే
దనుజనిరోషిణి దితిసుతరోషిణి దుర్మదశోషిణి సింధుసుతే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 2 ||
అయి జగదంబ మదంబ కదంబవనప్రియవాసిని హాసరతే
శిఖరిశిరోమణి తుంగహిమాలయ శృంగనిజాలయ మధ్యగతే
మధుమధురే మధుకైటభగంజిని కైటభభంజిని రాసరతే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 3 ||
అయి శతఖండ విఖండితరుండ వితుండితశుండ గజాధిపతే
రిపుగజగండ విదారణచండ పరాక్రమశుండ మృగాధిపతే
నిజభుజదండ నిపాతితఖండ విపాతితముండ భటాధిపతే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 4 ||
అయి రణదుర్మద శత్రువధోదిత దుర్ధర నిర్జర శక్తిభృతే
చతురవిచార ధురీణమహాశివ దూతకృత ప్రమథాధిపతే
దురితదురీహ దురాశయదుర్మతి దానవదూత కృతాంతమతే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 5 ||
అయి శరణాగత వైరివధూవర వీరవరాభయ దాయకరే
త్రిభువనమస్తక శూలవిరోధి శిరోధికృతామల శూలకరే
దుమిదుమి తామర దుందుభినాద మహోముఖరీకృత తిగ్మకరే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 6 ||
అయినిజహుంకృతి మాత్రనిరాకృత ధూమ్రవిలోచన ధూమ్రశతే
సమరవిశోషిత శోణితబీజ సముద్భవశోణిత బీజలతే
శివశివ శుంభనిశుంభ మహాహవ తర్పితభూత పిశాచరతే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 7 ||
ధనురనుసంగ రణక్షణసంగ పరిస్ఫురదంగ నటత్కటకే
కనకపిశంగ పృషత్కనిషంగ రసద్భటశృంగ హతావటుకే
కృతచతురంగ బలక్షితిరంగ ఘటద్బహురంగ రటద్బటుకే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 8 ||
సురలలనాతతథేయితథేయికృతాభినయోదరనృత్యరతే
కృత కుకుథ కుకుథో గడదాదికతాళ కుతూహల గానరతే
ధుధుకుట ధుక్కుట ధింధిమిత ధ్వని ధీరమృదంగ నినాదరతే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 9 ||
జయజయ జప్యజయే జయశబ్ద పరస్తుతి తత్పర విశ్వనుతే
ఝణఝణఝింఝిమి ఝింకృత నూపుర శింజితమోహిత భూతపతే
నటితనటార్ధ నటీనట నాయక నాటితనాట్య సుగానరతే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 10 ||
అయి సుమనఃసుమనఃసుమనః సుమనః సుమనోహరకాంతియుతే
శ్రితరజనీ రజనీరజనీ రజనీరజనీ కరవక్త్రవృతే
సునయనవిభ్రమరభ్రమరభ్రమరభ్రమరభ్రమరాధిపతే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 11 ||
సహితమహాహవమల్లమతల్లిక మల్లితరల్లకమల్లరతే
విరచితవల్లిక పల్లికమల్లిక ఝిల్లికభిల్లిక వర్గవృతే
సితకృతఫుల్ల సముల్లసితారుణ తల్లజపల్లవ సల్లలితే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 12 ||
అవిరళగండ గళన్మదమేదుర మత్తమతంగజరాజపతే
త్రిభువనభూషణ భూతకళానిధి రూపపయోనిధి రాజసుతే
అయి సుదతీజన లాలసమానస మోహన మన్మథరాజసుతే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 13 ||
కమలదళామల కోమలకాంతి కళాకలితామల భాలలతే
సకల విలాస కళానిలయక్రమ కేళిచలత్కల హంసకులే
అలికులసంకుల కువలయమండల మౌళిమిలద్బకులాలికులే
జయజయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 14 ||
కరమురళీరవ వీజితకూజిత లజ్జితకోకిల మంజుమతే
మిళితపులింద మనోహరగుంజిత రంజితశైల నికుంజగతే
నిజగుణభూత మహాశబరీగణ సద్గుణసంభృత కేళితలే
జయజయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 15 ||
కటితటపీత దుకూలవిచిత్ర మయూఖతిరస్క్రుత చంద్రరుచే
ప్రణతసురాసుర మౌళిమణిస్ఫుర దంశులసన్నఖ చంద్రరుచే
జితకనకాచల మౌళిమదోర్జిత నిర్ఝరకుంజర కుంభకుచే
జయజయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 16 ||
విజితసహస్రకరైక సహస్రకరైక సహస్రకరైకనుతే
కృతసురతారక సంగరతారక సంగరతారక సూనుసుతే
సురథసమాధి సమానసమాధి సమాధిసమాధి సుజాతరతే
జయజయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 17 ||
పదకమలం కరుణానిలయే వరివస్యతి యోఽనుదినం స శివే
అయి కమలే కమలానిలయే కమలానిలయః స కథం న భవేత్
తవ పదమేవ పరంపద మేవమనుశీలయతో మమ కిం న శివే
జయజయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 18 ||
కనకలసత్కలసింధుజలైరనుశించినుతే గుణరంగభువం
భజతి స కిం న శచీకుచకుంభతటీపరిరంభసుఖానుభవమ్
తవ చరణం శరణం కరవాణి నతామరవాణి నివాసి శివం
జయజయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 19 ||
తవ విమలేందుకులం వదనేందుమలం సకలం నను కూలయతే
కిము పురుహూతపురీందుముఖీ సుముఖీభిరసౌ విముఖీక్రియతే
మమ తు మతం శివనామధనే భవతీ కృపయా కిముత క్రియతే
జయజయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 20 ||
అయి మయి దీన దయాళుతయా కృపయైవ త్వయా భవితవ్యముమే
అయి జగతో జననీ కృపయాసి యథాసి తథాఽనుమితాసిరతే
యదుచితమత్ర భవత్యురరీ కురుతాదురుతాపమపాకురుతే
జయజయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 21 ||