శ్రీనామరామాయణం

బాలకాండ
1.శుద్ధబ్రహ్మపరాత్పర రామ
2.కాలాత్మకపరమేశ్వర రామ
3.శేషతల్పసుఖనిద్రిత రామ
4.బ్రహ్మాద్యమరప్రార్థిత రామ
5.చండకిరణకులమండన రామ
6.శ్రీమద్దశరథనందన రామ
7.కౌసల్యాసుఖవర్ధన రామ
8.విశ్వామిత్రప్రియధన రామ
9.ఘోరతాటకాఘాతక రామ
10.మారీచాదినిపాతక రామ
11.కౌశికమఖసంరక్షక రామ
12.శ్రీమదహల్యోద్ధారక రామ
13.గౌతమమునిసంపూజిత రామ
14.సురమునివరగణసంస్తుత రామ
15.నావికధావికమృదుపద రామ
16.మిథిలాపురజనమోహక రామ
17.విదేహమానసరంజక రామ
18.త్ర్యమ్బకకార్ముఖభంజక రామ
19.సీతార్పితవరమాలిక రామ
20.కృతవైవాహికకౌతుక రామ
21.భార్గవదర్పవినాశక రామ
22.శ్రీమదయోధ్యాపాలక రామ

రామరామ జయరాజా రామ
రామరామ జయసీతా రామ

అయోధ్యాకాండ
23.అగణితగుణగణభూషిత రామ
24.అవనీతనయాకామిత రామ
25.రాకాచంద్రసమానన రామ
26.పితృవాక్యాశ్రితకానన రామ
27.ప్రియగుహవినివేదితపద రామ
28.తత్-క్షాలితనిజమృదుపద రామ
29.భరద్వాజముఖానందక రామ
30.చిత్రకూటాద్రినికేతన రామ
31.దశరథసంతతచింతిత రామ
32.కైకేయీతనయార్పిత రామ
33.విరచితనిజపితృకర్మక రామ
34.భరతార్పితనిజపాదుక రామ

రామరామ జయరాజా రామ
రామరామ జయసీతా రామ

అరణ్యకాండ
35.దండకావనజనపావన రామ
36.దుష్టవిరాధవినాశన రామ
37.శరభంగసుతీక్ష్ణార్చిత రామ
38.అగస్త్యానుగ్రహవర్ధిత రామ
39.గృధ్రాధిపసంసేవిత రామ
40.పంచవటీతటసుస్థిత రామ
41.శూర్పణఖార్త్తివిధాయక రామ
42.ఖరదూషణముఖసూదక రామ
43.సీతాప్రియహరిణానుగ రామ
44.మారీచార్తికృతాశుగ రామ
45.వినష్టసీతాన్వేషక రామ
46.గృధ్రాధిపగతిదాయక రామ
47.శబరీదత్తఫలాశన రామ
48.కబంధబాహుచ్ఛేదన రామ

రామరామ జయరాజా రామ
రామరామ జయసీతా రామ

కిష్కింధాకాండ
49.హనుమత్సేవితనిజపద రామ
50.నతసుగ్రీవాభీష్టద రామ
51.గర్వితవాలిసంహారక రామ
52.వానరదూతప్రేషక రామ
53.హితకరలక్ష్మణసంయుత రామ

రామరామ జయరాజా రామ
రామరామ జయసీతా రామ

సుందరకాండ
54.కపివరసంతత సంస్మృత రామ
55.తద్గతివిఘ్నధ్వంసక రామ
56.సీతాప్రాణాధారక రామ
57.దుష్టదశాననదూషిత రామ
58.శిష్టహనూమద్భూషిత రామ
59.సీతవేదితకాకావన రామ
60.కృతచూడామణిదర్శన రామ
61.కపివరవచనాశ్వాసిత రామ

రామరామ జయరాజా రామ
రామరామ జయసీతా రామ

యుద్ధకాండ
62.రావణనిధనప్రస్థిత రామ
63.వానరసైన్యసమావృత రామ
64.శోషితశరదీశార్త్తిత రామ
65.విభీషణాభయదాయక రామ
66.పర్వతసేతునిబంధక రామ
67.కుంభకర్ణశిరశ్ఛేదన రామ
68.రాక్షససంఘవిమర్ధక రామ
69.అహిమహిరావణచారణ రామ
70.సంహృతదశముఖరావణ రామ
71.విధిభవముఖసురసంస్తుత రామ
72.ఖఃస్థితదశరథవీక్షిత రామ
73.సీతాదర్శనమోదిత రామ
74.అభిషిక్తవిభీషణనుత రామ
75.పుష్పకయానారోహణ రామ
76.భరద్వాజాదినిషేవణ రామ
77.భరతప్రాణప్రియకర రామ
78.సాకేతపురీభూషణ రామ
79.సకలస్వీయసమానస రామ
80.రత్నలసత్పీఠాస్థిత రామ
81.పట్టాభిషేకాలంకృత రామ
82.పార్థివకులసమ్మానిత రామ
83.విభీషణార్పితరంగక రామ
84.కీశకులానుగ్రహకర రామ
85.సకలజీవసంరక్షక రామ
86.సమస్తలోకోద్ధారక రామ

రామరామ జయరాజా రామ
రామరామ జయసీతా రామ

ఉత్తరకాండ
87.ఆగత మునిగణ సంస్తుత రామ
88.విశృతదశకంఠోద్భవ రామ
89.సీతాలింగననిర్వృత రామ
90.నీతిసురక్షితజనపద రామ
91.విపినత్యాజితజనకజ రామ
92.కారితలవణాసురవధ రామ
93.స్వర్గతచంబుక సంస్తుత రామ
94.స్వతనయకుశలవనందిత రామ
95.అశ్వమేధక్రతుదీక్షిత రామ
96.కాలావేదితసురపద రామ
97.అయోధ్యకజనముక్తిత రామ
98.విధిముఖవిభుదానందక రామ
99.తేజోమయనిజరూపక రామ
100.సంసృతిబంధవిమోచక రామ
101.ధర్మస్థాపనతత్పర రామ
102.భక్తిపరాయణముక్తిద రామ
103.సర్వచరాచరపాలక రామ
104.సర్వభవామయవారక రామ
105.వైకుంఠాలయసంస్థిత రామ
106.నిత్యనందపదస్థిత రామ
107.రామరామ జయరాజా రామ
108.రామరామ జయసీతా రామ

భజనం
భయహర మంగళ దశరథ రామ్
జయజయ మంగళ సీతారామ్
మంగళకర జయ మంగళ రామ్
సంగత శుభ విభవోదయ రామ్
ఆనందామృత వర్షక రామ్
ఆశ్రితవత్సల జయ జయ రామ్
రఘుపతిరాఘవ రాజా రామ్
పతిత పావన సీతా రామ్