శ్రీరాజరాజేశ్వరీ అష్టకం

అంబా శాంభవి చంద్రమౌళిరబలాఽపర్ణా ఉమా పార్వతీ కాళీ హైమవతీ శివా త్రినయనీ కాత్యాయనీ భైరవీ |
సావిత్రీ నవయౌవనా శుభకరీ సామ్రాజ్యలక్ష్మీప్రదా చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ || 1 ||
అంబా మోహిని దేవతా త్రిభువనీ ఆనన్దసందాయినీ వాణీ పల్లవపాణివేణుమురళీగానప్రియా లోలినీ |
కళ్యాణీ ఉడురాజబింబ వదనా ధూమ్రాక్షసంహారిణీ చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ || 2 ||
అంబా నూపురరత్నకంకణధరీ కేయూరహారావళీ జాతీచంపకవైజయంతిలహరీ గ్రైవేయకైరాజితా |
వీణావేణు వినోదమణ్డితకరా వీరాసనే సంస్థితా చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ || 3 ||
అంబా రౌద్రిణి భద్రకాళి బగళా జ్వాలాముఖీ వైష్ణవీ బ్రహ్మాణీ త్రిపురాన్తకీ సురనుతా దేదీప్యమానోజ్వలా |
చాముండా శ్రితరక్షపోషజననీ దాక్షాయణీ వల్లవీ చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ || 4 ||
అంబా శూలధనుః కశాఙ్కుశధరీ అర్ధేన్దుబింబాధరీ వారాహీమధుకైటభప్రశమనీ వాణీ రమాసేవితా |
మల్లద్యాసురమూకదైత్యమథనీ మాహేశ్వరీ చాంబికా చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ || 5 ||
అంబా సృష్టవినాశపాలనకరీ ఆర్యా విసంశోభితా గాయత్రీ ప్రణవాక్షరామృతరసః పూర్ణానుసంధీ కృతా |
ఓంకారీ వినతాసుతార్చితపదా ఉద్దండ దైత్యాపహా చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ || 6 ||
అంబా శాశ్వత ఆగమాదివినుతా ఆర్యా మహాదేవతా యా బ్రహ్మాదిపిపీలికాన్తజననీ యా వై జగన్మోహినీ |
యా పంచప్రణవాదిరేఫజననీ యా చిత్కళా మాలినీ చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ || 7 ||
అంబాపాలితభక్తరాజదనిశం అంబాష్టకం యః పఠేత్ అంబాలోలకటాక్షవీక్ష లలితం చైశ్వర్యమవ్యాహతమ్ |
అంబా పావనమంత్రరాజపఠనాదన్తే చ మోక్షప్రదా చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ || 8 ||
ఇతి శ్రీరాజరాజేశ్వర్యష్టకం సంపూర్ణమ్