శ్రీసరస్వతీ ద్వాదశనామ స్తోత్రం

సరస్వతీ త్వియం దృష్ట్వా వీణాపుస్తక ధారిణీ |
హంసవాహ సమాయుక్త విద్యాదానకరీ మమ || 1 ||
ప్రథమం భారతీనామ ద్వితీయం చ సరస్వతీ |
తృతీయం శారదాదేవి చతుర్థం హంసవాహిని || 2 ||
పంచమం జగతీఖ్యాతం షష్ఠం వాగీశ్వరీ తథా |
కౌమారీ సప్తమం ప్రోక్తం అష్టమం బ్రహ్మచారిణీ || 3 ||
నవమం బుద్ధిధాత్రీచ దశమం వరదాయిని |
ఏకాదశం క్షుద్రఘంటా ద్వాదశం భువనేశ్వరీ || 4 ||
బ్రాహ్మీ ద్వాదశనామాని త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నరః
సర్వ సిద్ధి కరీ తస్య ప్రసన్న పరమేశ్వరీ
సామే వసతు జిహ్వాగ్రే బ్రహ్మ రూపా సరస్వతీ
ఇతి శ్రీసరస్వతీ ద్వాదశనామ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్