శ్రీషట్పదీ స్తోత్రం

అవినయమపనయ విష్ణో దమయ మనః శమయ విషయమృగతృష్ణామ్ |
భూతదయాం విస్తారయ తారయ సంసారసాగరతః || 1 ||
దివ్యధునీమకరందే పరిమళపరిభోగసచ్చిదానందే |
శ్రీపతిపదారవిందే భవభయఖేదచ్ఛిదే వందే || 2 ||
సత్యపి భేదాపగమే నాథ తవాహం న మామకీనస్త్వమ్ |
సాముద్రో హి తరంగః క్వచన సముద్రో న తారంగః || 3 ||
ఉధృతనగ నగభిదనుజ దనుజకులామిత్ర మిత్రశశిదృష్టే |
దృష్టే భవతి ప్రభవతి న భవతి కిం భవతిరస్కారః || 4 ||
మత్స్యాదిభిరవతారైరవతారవతాఽవతా సదా వసుధామ్ |
పరమేశ్వర పరిపాల్యో భవతా భవతాపభీతోఽహమ్ || 5 ||
దామోదర గుణమందిర సుందరవదనారవింద గోవింద |
భవజలధిమథనమందర పరమం దరమపనయ త్వం మే || 6 ||
నారాయణ కరుణామయ శరణం కరవాణి తావకౌ చరణౌ |
ఇతి షట్పదీ మదీయే వదనసరోజే సదా వసతు || 7 ||

ఇతి శ్రీమత్ శంకరాచార్య విరచిత షట్పదీస్తోత్రం సంపూర్ణమ్