శ్రీశివాష్టకం

ప్రభుం ప్రాణనాథం విభుం విశ్వనాథం జగన్నాథనాథం సదానన్దభాజమ్ |
భవద్భవ్యభూతేశ్వరం భూతనాథం శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే || 1 ||

గళే రుండమాలం తనౌ సర్పజాలం మహాకాలకాలం గణేశాధిపాలమ్ |
జటాజూటగంగోత్తరంగైర్విశాలం శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే || 2 ||

ముదామాకరం మణ్డనం మణ్డయన్తం మహామణ్డలం భస్మభూషాధరం తమ్ |
అనాదిహ్యపారం మహామోహహారం శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే || 3 ||

వటాధోనివాసం మహాట్టాట్టహాసం మహాపాపనాశం సదాసుప్రకాశమ్ |
గిరీశం గణేశం మహేశం సురేశం శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే || 4 ||

గిరింద్రాత్మజాసంగ్రహీతార్ధదేహం గిరౌ సంస్థితం సర్వదా సన్నగేహమ్ |
పరబ్రహ్మబ్రహ్మాదిభిర్వన్ధ్యమానం శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే || 5 ||

కపాలం త్రిశూలం కరాభ్యాం దధానం పదాంభోజనమ్రాయ కామం దదానమ్ |
బలీవర్దయానం సురాణాం ప్రధానం శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే || 6 ||

శరచ్చంద్రగాత్రం గుణానన్ద పాత్రం త్రినేత్రం పవిత్రం ధనేశస్య మిత్రమ్ |
అపర్ణాకళత్రం చరిత్రం విచిత్రం శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే || 7 ||

హరం సర్పహారం చితా భూవిహారం భవం వేదసారం సదా నిర్వికారమ్ |
శ్మశానే వసన్తం మనోజం దహన్తం శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే || 8 ||

స్తవం యః ప్రభాతే నరః శూలపాణే పఠేత్ సర్వదా భర్గభావానురక్తః |
స పుత్రం ధనం ధాన్యమిత్రం కళత్రం విచిత్రం సమాసాద్య మోక్షం ప్రయాతి || 9 ||