శ్రీశివాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

ధ్యానమ్
ధవళ వపుష మిందోర్మండలే సన్నివిష్టం
భుజగ వలయహారం భస్మదిగ్ధాంగమీశం
మృగయ పరశుపాణిం చారు చంద్రార్ధమౌళిం
హృదయ కమల మధ్యే సంతతం చింతయామి

శివో మహేశ్వరశ్శంభుః పినాకీ శశిశేఖరః
వామదేవో విరూపాక్షః కపర్దీ నీలలోహితః || 1 ||

శంకరశ్శూలపాణిశ్చ ఖట్వాంగీ విష్ణువల్లభః
శిపివిష్టోఽమ్బికానాథః శ్రీకంఠో భక్తవత్సలః || 2 ||

భవశ్శర్వస్త్రిలోకేశశ్శితికంఠశ్శివాప్రియః
ఉగ్రః కపాలీ కామారిః అంధకాసురసూదనః || 3 ||

గంగాధరో లలాటాక్షః కాలకాలః కృపానిధిః
భీమః పరశుహస్తశ్చ మృగపాణిర్జటాధరః || 4 ||

కైలాసవాసీ కవచీ కఠోరస్త్రిపురాంతకః
వృషాంకో వృషభారూఢో భస్మోద్ధూళితవిగ్రహః || 5 ||

సామప్రియస్స్వరమయస్త్రయీమూర్తిరనీశ్వరః
సర్వజ్ఞః పరమాత్మా చ సోమసూర్యాగ్నిలోచనః || 6 ||

హవిర్యజ్ఞమయస్సోమః పంచవక్త్రస్సదాశివః
విశ్వేశ్వరో వీరభద్రో గణనాథః ప్రజాపతిః || 7 ||

హిరణ్యరేతా దుర్ధర్షః గిరీశో గిరిశోఽనఘః
భుజంగభూషణో భర్గో గిరిధన్వా గిరిప్రియః || 8 ||

కృత్తివాసా పురారాతిర్భగవాన్ ప్రమథాధిపః
మృత్యుంజయస్సూక్ష్మతనుర్జగద్వ్యాపీ జగద్గురుః || 9 ||

వ్యోమకేశో మహాసేనజనకశ్చారువిక్రమః
రుద్రో భూతపతిః స్థాణురహిర్భూధ్న్యో దిగంబరః || 10 ||

అష్టమూర్తిరనేకాత్మా సాత్త్వికశ్శుద్ధవిగ్రహః
శాశ్వతః ఖండపరశుః అజః పాశవిమోచకః || 11 ||

మృడః పశుపతిర్దేవో మహాదేవోఽవ్యయో హరిః
పూషాదంతభిదవ్యగ్రో దక్షాధ్వరహరో హరః || 12 ||

భగనేత్రభిదవ్యక్తో సహస్రాక్షస్సహస్రపాత్
అపవర్గప్రదోఽనంతస్తారకః పరమేశ్వరః || 13 ||

ఏవం శ్రీ శంభుదేవస్య నామ్నామష్టోత్తరం శతం
శ్రీ శివాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం సమాప్తమ్