శ్రీసుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం

సదా బాలరూపాఽపి విఘ్నాద్రిహన్త్రీ మహాదన్తివక్త్రాఽపి పంచాస్యమాన్యా |
విధీన్ద్రాదిమృగ్యా గణేశాభిధా మే విధత్తాం శ్రియం కాఽపి కళ్యాణమూర్తిః || 1 ||
న జానామి శబ్దం న జానామి చార్థం న జానామి పద్యం న జానామి గద్యమ్ |
చిదేకా షడాస్య హృది ద్యోతతే మే ముఖాన్నిస్సరన్తే గిరశ్చాపి చిత్రమ్ || 2 ||
మయూరాధిరూఢం మహావాక్యగూఢం మనోహారిదేహం మహచ్చిత్తగేహమ్ |
మహీదేవదేవం మహావేదభావం మహాదేవబాలం భజే లోకపాలమ్ || 3 ||
యదా సన్నిధానం గతా మానవా మే భవామ్భోధిపారం గతాస్తే తదైవ |
ఇతి వ్యంజయన్సిన్ధుతీరే య ఆస్తే తమీడే పవిత్రం పరాశక్తిపుత్రమ్ || 4 ||
యథాబ్ధేస్తరంగా లయం యాన్తి తుంగా స్తథైవాపద స్సన్నిధౌ సేవతాం మే |
ఇతీవోర్మిపఙ్క్తీర్నృణాం దర్శయన్తం సదా భావయే హృత్సరోజే గుహం తమ్ || 5 ||
గిరౌ మన్నివాసే సదా యేఽధిరూఢా స్తదా పర్వతే రాజతే తేఽధిరూఢాః |
ఇతీవ బృవన్గన్ధశైలాధిరూఢ స్స దేవో ముదే మే సదా షణ్ముఖోఽస్తు || 6 ||
మహామ్భోధితీరే మహాపాపచోరే మునీన్ద్రానుకూలే సుగన్ధాఖ్యశైలే |
గుహాయాం వసన్తం స్వభాసా లసన్తం జనార్తిం హరన్తం శ్రయామో గుహం తమ్ || 7 ||
లసత్స్వర్ణగేహే నృణాం కామదోహే సుమస్తోమసంఛన్నమాణిక్యమంచే
సముద్యత్సహస్రార్కతుల్యప్రకాశం సదా భావయే కార్తికేయం సురేశమ్ || 8 ||
రణద్ధంసకే మంజులేఽత్యన్తశోణే మనోహారిలావణ్యపీయూషపూర్ణే
మనః షట్పదో మే భవక్లేశతప్తః సదా మోదతాం స్కన్ద తే పాదపద్మే || 9 ||
సువర్ణాభదివ్యామ్బరైర్భాసమానాం క్వణత్కింకిణీమేఖలాశోభమానామ్
లసద్ధేమపట్టేన విద్యోతమానాం కటిం భావయే స్కన్ద తే దీప్యమానామ్ || 10 ||
పులిన్దేశకన్యాఘనాభోగతుంగ స్తనాలింగనాసక్తకాశ్మీరరాగమ్
నమస్యామహం తారకారే తవోర స్స్వభక్తావనే సర్వదా సానురాగమ్ || 11 ||
విధౌ క్లుప్తదణ్డాన్ స్వలీలాధృతాణ్డా న్నిరస్తేభశుండాన్ ద్విషత్కాలదణ్డాన్
హతేన్ద్రారిషండాన్ జగత్రాణశౌణ్డాన్ సదా తే ప్రచణ్డాన్ శ్రయే బాహుదణ్డాన్ || 12 ||
సదా శారదాః షణ్మృగాఙ్కా యది స్యుః సముద్యన్త ఏవ స్థితాశ్చేత్సమన్తాత్
సదా పూర్ణబింబాః కలంకైశ్చ హీనా స్తదా త్వన్ముఖానాం బృవే స్కన్ద సామ్యమ్ || 13 ||
స్ఫురన్మందహాసై స్సహంసాని చంచ త్కటాక్షావలీభృఙ్గసంఘోజ్జ్వలాని
సుధాస్యన్దిబింబాధరాణీశసూనో తవాలోకయే షణ్ముఖాంభోరుహాణి || 14 ||
విశాలేషు కర్ణాన్తదీర్ఘేష్వజస్రం దయాస్యన్దిషు ద్వాదశస్వీక్షణేషు
మయీషత్కటాక్ష స్సకృత్పాతితశ్చే ద్భవేత్తే దయాశీల కా నామ హానిః || 15 ||
సుతాంగోద్భవో మేఽసి జీవేతి షడ్ధా జపన్మన్త్రమీశో ముదా జిఘ్రతే యాన్
జగద్భారభృద్భ్యో జగన్నాథ తేభ్యః కిరీటోజ్జ్వలేభ్యో నమో మస్తకేభ్యః || 16 ||
స్ఫురద్రత్నకేయూరహారాభిరామ శ్చలత్కుణ్డలశ్రీలసద్గండభాగః
కటౌ పీతవాసాః కరే చారుశక్తిః పురస్తాన్మమాస్తాం పురారేస్తనూజః || 17 ||
ఇహాయాహి వత్సేతి హస్తాన్ప్రసార్యా హ్వయత్యాదరాచ్ఛంకరే మాతురంకాత్
సముత్పత్య తాతం శ్రయన్తం కుమారం హరాశ్లిష్టగాత్రం భజే బాలమూర్తిమ్ || 18 ||
కుమారేశసూనో గుహ స్కన్ద సేనాపతే శక్తిపాణే మయూరాధిరూఢ
పులిన్దాత్మజాకాన్త భక్తార్తిహారిన్ ప్రభో తారకారే సదా రక్ష మాం త్వమ్ || 19 ||
ప్రశాన్తేన్ద్రియే నష్టసంజ్ఞే విచేష్టే కఫోద్గారివక్త్రే భయోత్కంపిగాత్రే
ప్రయాణోన్ముఖే మయ్యనాథే తదానీం దృతం మే దయాళో భవాగ్రే గుహ త్వమ్ || 20 ||
కృతాన్తస్య దూతేషు చణ్డేషు కోపా ద్దహ చ్ఛిన్ధి భిన్ధీతి మాం తర్జయత్సు
మయూరం సమారుహ్య మా భైరితి త్వం పురః శక్తిపాణిర్మమాయాహి శీఘ్రమ్ || 21 ||
ప్రణమ్యాసకృత్పాదయోస్తే పతిత్వా ప్రసాద్య ప్రభో ప్రార్థయేఽనేకవారమ్
న వక్తుం క్షమోఽహం తదానీం కృపాబ్ధే న కార్యాన్తకాలే మనాగప్యుపేక్షా || 22 ||
సహస్త్రాణ్డభోక్తా త్వయా శూరనామా హతస్తారక స్సింహవక్త్రశ్చ దైత్యః
మమాన్తర్హృదిస్థం మనః క్లేశమేకం న హంసి ప్రభో కిం కరోమి క్వ యామి || 23 ||
అహం సర్వదా దుఃఖభారావసన్నో భవాన్దీనబంధుస్త్వదన్యం న యాచే
భవద్భక్తిరోధం సదా క్లుప్తబాధం మమాధిం దృతం నాశయోమాసుత త్వమ్ || 24 ||
అపస్మారకుష్ఠక్షయార్శః ప్రమేహ జ్వరోన్మాదగుల్మాదిరోగా మహాన్తః
పిశాచాశ్చ సర్వే భవత్పత్రభూతిం విలోక్య క్షణాత్తారకారే ద్రవన్తే || 25 ||
దృశి స్కన్దమూర్తి శ్శ్రుతౌ స్కన్దకీర్తి ర్ముఖే మే పవిత్రం సదా తచ్చరిత్రమ్
కరే తస్య కృత్యం వపుస్తస్య భృత్యం గుహే సన్తు లీనా మమాశేషభావాః || 26 ||
మునీనాముతాహో నృణాం భక్తిభాజా
మభీష్టప్రదా స్సన్తి సర్వత్ర దేవాః
నృణామన్త్యజానామపి స్వార్థదానే
గుహాద్దేవమన్యం న జానే న జానే || 27 ||
కళత్రం సుతా బన్ధువర్గః పశుర్వా నరో వాథ నారీ గృహే యే మదీయాః
యజన్తో నమన్తః స్తువన్తో భవన్తం స్మరన్తశ్చ తే సన్తు సర్వే కుమార || 28 ||
మృగాః పక్షిణో దంశకా యే చ దుష్టా స్తథా వ్యాధయో బాధకా యే మదంగే
భవచ్ఛక్తితీక్ష్ణాగ్రభిన్నా స్సుదూరే వినశ్యన్తు తే చూర్ణితక్రౌఞ్చశైల || 29 ||
జనిత్రీ పితా చ స్వపుత్రాపరాధం సహేతే న కిం దేవసేనాధినాథ
అహం చాతిబాలో భవాన్ లోకతాతః క్షమస్వాపరాధం సమస్తం మహేశ || 30 ||
నమః కేకినే శక్తయే చాపి తుభ్యం
నమశ్ఛాగ తుభ్యం నమః కుక్కుటాయ
నమ స్సింధవే సింధుదేశాయ తుభ్యం
పునః స్కన్దమూర్తే నమస్తే నమోఽస్తు || 31 ||
జయానన్దభూమఞ్జయాపారధామ ఞ్జయామోఘకీర్తే జయానందమూర్తే
జయానన్దసింధో జయాశేషబంధో జయ త్వం సదా ముక్తిదానేశసూనో || 32 ||
భుజంగాఖ్య వృత్తేన క్లుప్తం స్తవం యః
పఠేద్భక్తియుక్తో గుహం సంప్రణమ్య
సుపుత్రాన్కలత్రం ధనం దీర్ఘ మాయు
ర్లభేత్స్కందసాయుజ్యమన్తే నర స్సః || 33 ||
ఇతి శ్రీమత్ శంకరభగవతః కృతౌ శ్రీసుబ్రహ్మణ్యభుజంగం సంపూర్ణమ్