శ్రీసూక్తం

ॐ||హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజామ్ |
చన్ద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ || 1||
తాం మ ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీమ్ |
యస్యాం హిరణ్యం విన్దేయం గామశ్వం పురుషానహమ్ || 2 ||
అశ్వపూర్వాం రథమధ్యాం హస్తినాదప్రభోధినీమ్ |
శ్రియం దేవీముపహ్వయే శ్రీర్మాదేవీర్జుషతామ్ || 3 ||
కాం సోస్మితాం హిరణ్యప్రాకారామార్ద్రాం జ్వలన్తీం తృప్తాం తర్పయన్తీమ్ |
పద్మే స్థితాం పద్మవర్ణాం తామిహోపహ్వయే శ్రియమ్ || 4 ||
చన్ద్రాం ప్రభాసాం యశసా జ్వలన్తీం శ్రియం లోకే దేవజుష్టాముదారామ్ |
తాం పద్మినీమీం శరణమహం ప్రపద్యేఽలక్ష్మీర్మే నశ్యతాం త్వాం వృణే || 5 ||
ఆదిత్యవర్ణే తపసోఽధిజాతో వనస్పతిస్తవ వృక్షోఽథ బిల్వః |
తస్య ఫలాని తపసా నుదన్తు మాయాన్తరాయాశ్చ బాహ్యా అలక్ష్మీః || 6 ||
ఉపైతు మాం దేవసఖః కీర్తిశ్చ మణినా సహ |
పాదుర్భూతోఽస్మి రాష్ట్రేఽస్మిన్ కీర్తిమృద్ధిం దదాతు మే || 7 ||
క్షుత్పిపాసామలాం జ్యేష్ఠామలక్ష్మీం నాశయామ్యహమ్ |
అభూతిమసమృద్ధిం చ సర్వాం నిర్ణుద మే గృహాత్ || 8 ||
గంధద్వారాం దురాధర్షాం నిత్యపుష్టాం కరీషిణీమ్ |
ఈశ్వరీం సర్వభూతానాం తామిహోపహ్వయే శ్రియమ్ || 9 ||
మనసః కామమాకూతిం వాచః సత్యమశీమహి |
పశూనాం రూపమన్నస్య మయి శ్రీః శ్రయతాం యశః || 10 ||
కర్దమేన ప్రజాభూతం మయి సమ్భవ కర్దమ |
శ్రియం వాసయ మే కులే మాతరం పద్మమాలినీమ్ || 11 ||
ఆపః సృజన్తు స్నిగ్ధాని చిక్లీత వస మే గృహే |
ని చ దేవీం మాతరం శ్రియం వాసయ మే కులే || 12 ||
ఆర్ద్రాం పుష్కరిణీం పుష్టిం పిఙ్గళాం పద్మమాలినీమ్ |
చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ || 13 ||
ఆర్ద్రాం యః కరిణీం యష్టిం సువర్ణాం హేమమాలినీమ్ |
సూర్యాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ || 14 ||
తాం మ ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీమ్ |
యస్యాం హిరణ్యం ప్రభూతం గావో దాస్యోఽశ్వాన్విన్దేయం పురుషానహమ్ || 15 ||
యః శుచిః ప్రయతో భూత్వా జుహుయాదాజ్య మన్వహమ్ |
శ్రియః పఞ్చదశర్చం చ శ్రీకామః సతతం జపేత్ || 16 ||

ఫలశృతి
పద్మాననే పద్మ ఊరూ పద్మాక్షీ పద్మసమ్భవే |
త్వాం మాం భజస్వ పద్మాక్షీ యేన సౌఖ్యం లభామ్యహమ్ ||
అశ్వదాయీ గోదాయీ ధనదాయీ మహాధనే |
ధనం మే జుషతాం దేవి సర్వకామాంశ్చ దేహి మే ||
పుత్రపౌత్ర ధనం ధాన్యం హస్త్యశ్వాదిగ్వే రథమ్ |
ప్రజానాం భవసి మాతా ఆయుష్మన్తం కరోతు మామ్ ||
ధనమగ్నిర్ధనం వాయుర్ధనం సూర్యో ధనం వసుః |
ధనమిన్ద్రో బృహస్పతిర్వరుణం ధనమశృ తే ||
వైనతేయ సోమం పిబ సోమం పిబతు వృత్రహా |
సోమం ధనస్య సోమినో మహ్యం దదాతు సోమినః ||
న క్రోధో న చ మాత్సర్యం న లోభో నాశుభా మతిః ||
భవన్తి కృతపుణ్యానాం భక్తానాం శ్రీసూక్తం జపేత్సదా ||
వర్షన్తు తే విభావరి దివో అభ్రస్య విద్యుతః |
రోహన్తు సర్వబీజాన్వయ బ్రహ్మ ద్విషో జహి ||
పద్మప్రియే పద్మిని పద్మహస్తే పద్మాలయే పద్మదళాయతాక్షి |
విశ్వప్రియే విష్ణు మనోఽనుకూలే త్వత్పాదపద్మం మయి సన్నిధత్స్వ ||
యా సా పద్మాసనస్థా విపులకటితటీ పద్మపత్రాయతాక్షీ |
గంభీరా వర్తనాభిః స్తనభర నమితా శుభ్ర వస్త్రోత్తరీయా |
లక్ష్మీర్దివ్యైర్గజేంద్రైర్మణిగణ ఖచితైస్స్నాపితా హేమకుమ్భైః |
నిత్యం సా పద్మహస్తా మమ వసతు గృహే సర్వమాఙ్గళ్యయుక్తా ||
లక్ష్మీం క్షీరసముద్ర రాజతనయాం శ్రీరంగధామేశ్వరీమ్ |
దాసీభూతసమస్త దేవ వనితాం లోకైక దీపాంకురామ్ |
శ్రీమన్మన్దకటాక్షలబ్ధ విభవ బ్రహ్మేన్ద్రగంగాధరాం |
త్వాం త్రైలోక్య కుటుంబినీం సరసిజాం వన్దే ముకున్దప్రియామ్ ||
సిద్ధలక్ష్మీర్మోక్షలక్ష్మీర్జయలక్ష్మీస్సరస్వతీ |
శ్రీలక్ష్మీర్వరలక్ష్మీశ్చ ప్రసన్నా మమ సర్వదా ||
వరాంకుశౌ పాశమభీతిముద్రాం కరైర్వహన్తీం కమలాసనస్థామ్ |
బాలార్క కోటి ప్రతిభాం త్రినేత్రాం భజేహమాద్యాం జగదీశ్వరీం తామ్ ||
సర్వమఙ్గళమాఙ్గళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే |
శరణ్యే త్ర్యమ్బకే దేవి నారాయణి నమోఽస్తు తే ||
సరసిజనిలయే సరోజహస్తే ధవళతమాంశుక గన్ధమాల్యశోభే |
భగవతి హరివల్లభే మనోజ్ఞే త్రిభువనభూతికరిప్రసీద మహ్యమ్ ||
విష్ణుపత్నీం క్షమాం దేవీం మాధవీం మాధవప్రియామ్ |
విష్ణోః ప్రియసఖీమ్ దేవీం నమామ్యచ్యుతవల్లభామ్ ||
మహాలక్ష్మీ చ విద్మహే విష్ణుపత్నీ చ ధీమహీ |
తన్నో లక్ష్మీః ప్రచోదయాత్ ||
శ్రీవర్చస్యమాయుష్యమారోగ్యమావిధాత్ పవమానం మహీయతే |
ధనం ధాన్యం పశుం బహుపుత్రలాభం శతసంవత్సరం దీర్ఘమాయుః ||
ఋణరోగాదిదారిద్ర్యపాపక్షుదపమృత్యవః |
భయశోకమనస్తాపా నశ్యన్తు మమ సర్వదా ||
శ్రియే జాత శ్రియ ఆనిర్యాయ శ్రియం వయో జనితృభ్యో దధాతు |
శ్రియం వసానా అమృతత్వమాయన్ భజంతి సద్యః సవితా విదధ్యూన్ ||
శ్రియం ఏవైనం తచ్ఛ్రియామాదధాతి | సన్తతమృచా వషట్కృత్యం |
సన్ధత్తం సన్ధీయతే ప్రజయా పశుభిః | య ఏవం వేదా |
ॐ మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్నీ చ ధీమహి |
తన్నో లక్ష్మీః ప్రచోదయాత్ ||
|| ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ||