శ్రీతోటకాచార్యకృత తోటకాష్టకం

1.విదితాఖిలశాస్త్రసుధాజలధే మహితోపనిషత్ కథితార్థనిధే |
హృదయే కలయే విమలం చరణం భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ || 1 ||
2.కరుణావరుణాలయ పాలయ మాం భవసాగరదుఃఖవిదూనహృదమ్ |
రచయాఖిలదర్శనతత్త్వవిదం భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ || 2 ||
3.భవతా జనతా సుహితా భవితా నిజబోధవిచారణ చారుమతే |
కలయేశ్వరజీవవివేకవిదం భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ || 3 ||
4.భవ ఏవ భవానితి మే నితరాం సమజాయత చేతసి కౌతుకితా |
మమ వారయ మోహమహాజలధిం భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ || 4 ||
5.సుకృతేఽధికృతే బహుధా భవతో భవితా సమదర్శనలాలసతా |
అతిదీనమిమం పరిపాలయ మాం భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ || 5 ||
6.జగతీమవితుం కలితాకృతయో విచరన్తి మహామహసశ్చలతః |
అహిమాంశురివాత్ర విభాసి గురో భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ || 6 ||
7.గురుపుంగవ పుంగవకేతన తే సమతామయతాం నహి కోఽపి సుధీః |
శరణాగతవత్సల తత్త్వనిధే భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ || 7 ||
8.విదితా న మయా విశదైకకలా న చ కించన కాఞ్చనమస్తి గురో |
దృతమేవ విధేహి కృపాం సహజాం భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ || 8 ||
ఇతి శ్రీమత్తోటకాచార్యవిరచితం శ్రీశంకరదేశికాష్టకం సంపూర్ణమ్