శ్రీవైద్యనాథాష్టకం

శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ |
శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ ||

శ్రీరామసౌమిత్రిజటాయువేద షడాననాదిత్య కుజార్చితాయ |
శ్రీనీలకంఠాయ దయామయాయ శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ || 1 ||
శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ |
శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ ||

గంగాప్రవాహేన్దు జటాధరాయ త్రిలోచనాయ స్మర కాలహన్త్రే |
సమస్త దేవైరభిపూజితాయ శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ || 2 ||
శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ |
శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ ||

భక్తఃప్రియాయ త్రిపురాన్తకాయ పినాకినే దుష్టహరాయ నిత్యమ్ |
ప్రత్యక్షలీలాయ మనుష్యలోకే శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ || 3 ||
శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ |
శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ ||

ప్రభూతవాతాది సమస్తరోగ ప్రనాశకర్త్రే మునివన్దితాయ |
ప్రభాకరేన్ద్వగ్ని విలోచనాయ శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ || 4 ||
శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ |
శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ ||

వాక్ శ్రోత్ర నేత్రాఙ్ఘ్రి విహీనజన్తోః వాక్ శ్రోత్రనేత్రాఙ్ఘ్రిసుఖప్రదాయ |
కుష్టాదిసర్వోన్నతరోగహన్త్రే శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ || 5 ||
శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ |
శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ ||

వేదాన్తవేద్యాయ జగన్మయాయ యోగీశ్వరద్యేయ పదాంబుజాయ |
త్రిమూర్తిరూపాయ సహస్రనామ్నే శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ || 6 ||
శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ |
శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ ||

స్వతీర్థమృద్భస్మభృతాఙ్గ్భాజాం పిశాచదుఃఖార్తిభయాపహాయ |
ఆత్మస్వరూపాయ శరీరభాజాం శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ || 7 ||
శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ |
శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ ||

శ్రీనీలకంఠాయ వృషధ్వజాయ స్రక్గన్ధ భస్మాద్యభిశోభితాయ |
సుపుత్రదారాది సుభాగ్యదాయ శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ || 8 ||
శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ |
శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ ||

వాలాంబికేశ వైద్యేశ భవరోగహరేతి చ |
జపేన్నామత్రయం నిత్యం మహారోగనివారణమ్ || 9 ||
శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ |
శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ ||

|| ఇతి శ్రీవైద్యనాథాష్టకం సంపూర్ణమ్ ||