శ్రీవేంకటేశ్వర సుప్రభాతం

కౌసల్యా సుప్రజా రామ పూర్వా సన్ధ్యా ప్రవర్తతే
ఉత్తిష్ఠ నరశార్దూల కర్తవ్యం దైవమాహ్నికమ్ || 1 ||
ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ గోవిన్ద ఉత్తిష్ఠ గరుడధ్వజ
ఉత్తిష్ఠ కమలాకాన్త త్రైలోక్యం మఙ్గళం కురు || 2 ||
మాతస్సమస్తజగతాం మధుకైటభారేః వక్షోవిహారిణి మనోహరదివ్యమూర్తే |
శ్రీస్వామిని శ్రితజనప్రియదానశీలే శ్రీవేంకటేశదయితే తవ సుప్రభాతమ్ || 3 ||
తవ సుప్రభాతమరవిన్దలోచనే భవతు ప్రసన్నముఖచన్ద్రమణ్డలే |
విధిశంకరేన్ద్రవనితాభిరర్చితే వృషశైలనాథదయితే దయానిధే || 4 ||
అత్ర్యాదిసప్తఋషయస్సముపాస్య సంధ్యాం ఆకాశసిన్ధుకమలాని మనోహరాణి |
ఆదాయ పాదయుగమర్చయితుం ప్రపన్నాః శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ || 5 ||
పంచాననాబ్జభవషణ్ముఖవాసవాద్యాః త్రైవిక్రమాదిచరితం విబుధాః స్తువన్తి |
భాషాపతిః పఠతి వాసరశుద్ధిమారాత్ శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ || 6 ||
ఈషత్ప్రఫుల్లసరసీరుహనారికేళ పూగదృమాదిసుమనోహరపాలికానామ్ |
ఆవాతి మన్దమనిలస్సహ దివ్యగన్ధైః శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ || 7 ||
ఉన్మీల్య నేత్రయుగముత్తమపఙ్జరస్థాః పాత్రావశిష్టకదళీఫలపాయసాని |
భుక్త్వా సలీలమథ కేళిశుకాః పఠన్తి శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ || 8 ||
తన్త్రీప్రకర్షమధురస్వనయా విపంచ్యా గాయత్యనన్తచరితం తవ నారదోఽపి |
భాషాసమగ్రమసకృత్కరచారరమ్యం శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ || 9 ||
భృఙ్గావళీ చ మకరన్దరసానువిద్ధ ఝంకారగీత నినదైఃసహ సేవనాయ |
నిర్యాత్యుపాన్తసరసీకమలోదరేభ్యః శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ || 10 ||
యోషాగణేన వరదధ్నివిమథ్యమానే ఘోషాలయేషు దధిమన్థనతీవ్రఘోషాః |
రోషాత్కలిం విదధతే కకుభశ్చ కుంభాః శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ || 11 ||
పద్మేశమిత్రశతపత్రగతాళివర్గాః హర్తుం శ్రియం కువలయస్య నిజాఙ్గలక్ష్మ్యా |
భేరీనినాదమివ బిభ్రతి తీవ్రనాదం శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ || 12 ||
శ్రీమన్నభీష్టవరదాఖిలలోకబన్ధో శ్రీశ్రీనివాస జగదేకదయైకసిన్ధో |
శ్రీదేవతాగృహభుజాన్తర దివ్యమూర్తే శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || 13 ||
శ్రీస్వామిపుష్కరిణికాఽఽప్లవనిర్మలాఙ్గాః శ్రేయోఽర్థినో హరవిరిఞ్చసనన్దనాద్యాః |
ద్వారే వసన్తి వరవేత్రహతోత్తమాఙ్గాః శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || 14 ||
శ్రీశేషశైలగరుడాచలవేంకటాద్రి నారాయణాద్రివృషభాద్రివృషాద్రిముఖ్యామ్ |
ఆఖ్యాం త్వదీయవసతేరనిశం వదన్తి శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || 15 ||
సేవాపరాః శివసురేశకృశానుధర్మ రక్షోంఽబునాథపవమానధనాధినాథాః |
బద్ధాఙ్జలిప్రవిలసన్నిజశీర్షదేశాః శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || 16 ||
ఘాటీషు తే విహగరాజమృగాధిరాజ నాగాధిరాజగజరాజహయాధిరాజాః |
స్వస్వాధికారమహిమాధికమర్థయన్తే శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || 17 ||
సూర్యేన్దుభౌమబుధవాక్పతికావ్యశౌరి స్వర్భానుకేతుదివిషత్పరిషత్ప్రధానాః |
త్వద్దాసదాసచరమావధిదాసదాసాః శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || 18 ||
త్వత్పాదధూళిభరితస్ఫురితోత్తమాఙ్గాః స్వర్గాపవర్గనిరపేక్షనిజాన్తరఙ్గాః |
కల్పాగమాఽకలఽనయాఽఽకులతాం లభన్తే శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || 19 ||
త్వద్గోపురాగ్రశిఖరాణి నిరీక్షమాణాః స్వర్గాపవర్గపదవీం పరమాం శ్రయన్తః |
మర్త్యా మనుష్యభువనే మతిమాశ్రయన్తే శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || 20 ||
శ్రీభూమినాయక దయాదిగుణామృతాబ్ధే దేవాధిదేవ జగదేకశరణ్యమూర్తే |
శ్రీమన్ననన్త గరుడాదిభిరర్చితాఙ్ఘ్రే శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || 21 ||
శ్రీపద్మనాభ పురుషోత్తమ వాసుదేవ వైకుంఠ మాధవ జనార్దన చక్రపాణే |
శ్రీవత్సచిహ్న శరణాగతపారిజాత శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || 22 ||
కన్దర్పదర్పహరసున్దర దివ్యమూర్తే కాన్తాకుచాంబురుహ కుట్మలలోలదృష్టే |
కళ్యాణనిర్మలగుణాకర దివ్యకీర్తే శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || 23 ||
మీనాకృతే కమఠ కోల నృసింహ వర్ణిన్ స్వామిన్ పరశ్వథతపోధన రామచన్ద్ర |
శేషాంశరామ యదునన్దన కల్కిరూప శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || 24 ||
ఏలాలవఙ్గఘనసారసుగన్ధితీర్థం దివ్యం వియత్సరితి హేమఘటేషు పూర్ణమ్ |
ధృత్వాఽఽద్య వైదికశిఖామణయః ప్రహృష్టాః తిష్ఠన్తి వేంకటపతే తవ సుప్రభాతమ్ || 25 ||
భాస్వానుదేతి వికచాని సరోరుహాణి సంపూరయన్తి నినదైః కకుభో విహంగాః |
శ్రీవైష్ణవాస్సతతమర్థితమఙ్గళాస్తే ధామాఽఽశ్రయన్తి తవ వేంకట సుప్రభాతమ్ || 26 ||
బ్రహ్మాదయః సురవరాస్సమహర్షయస్తే సన్తస్సనన్దన ముఖాస్త్వథ యోగివర్యాః |
ధామాన్తికే తవ హి మఙ్గళావస్తు హస్తాః శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || 27 ||
లక్ష్మీనివాస నిరవద్యగుణైకసిన్ధో సంసారసాగరసముత్తరణైకసేతో |
వేదాన్తవేద్య నిజవైభవ భక్తభోగ్య శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || 28 ||
ఇత్థం వృషాచలపతేరిహ సుప్రభాతమ్ యే మానవాః ప్రతిదినం పఠితుం ప్రవృత్తాః |
తేషాం ప్రభాతసమయే స్మృతిరఙ్గభాజాం ప్రజ్ఞాం పరార్థసులభాం పరమాం ప్రసూతే || 29 ||
|| ఇతి శ్రీవేంకటేశసుప్రభాతమ్ ||


|| అథ వేంకటేశస్తోత్రమ్||
కమలాకుచచూచుకకుంకుమతో నియతారుణితాతులనీలతనో |
కమలాయతలోచన లోకపతే విజయీ భవ వేంకటశైలపతే || 1 ||
సచతుర్ముఖషణ్ముఖపంచముఖ ప్రముఖాఖిలదైవతమౌళిమణే |
శరణాగతవత్సల సారనిధే పరిపాలయ మాం వృషశైలపతే || 2 ||
అతివేలతయా తవ దుర్విషహైః అనువేలకృతైరపరాధశతైః |
భరితం త్వరితం వృషశైలపతే పరయా కృపయా పరిపాహి హరే || 3 ||
అధివేంకటశైలముదారమతే జనతాభిమతాధికదానరతాత్ |
పరదేవతయా గదితాన్నిగమైః కమలాదయితాన్న పరం కలయే || 4 ||
కలవేణురవావశగోపవధూ శతకోటివృతాత్స్మరకోటిసమాత్ |
ప్రతివల్లవికాభిమతాత్సుఖదాత్ వసుదేవసుతాన్న పరం కలయే || 5 ||
అభిరామగుణాకర దాశరథే జగదేకధనుర్ధర ధీరమతే |
రఘునాయక రామ రమేశ విభో వరదో భవ దేవ దయాజలధే || 6 ||
అవనీతనయాకమనీయకరం రజనీకరచారుముఖాంబురుహమ్ |
రజనీచరరాజతమోమిహిరం మహనీయమహం రఘురామమయే || 7 ||
సుముఖం సుహృదం సులభం సుఖదం స్వనుజం చ సుకాయమమోఘశరమ్ |
అపహాయ రఘూద్వహమన్యమహం న కథంచన కంచన జాతు భజే || 8 ||
వినా వేంకటేశం నాథో న నాథః సదా వేంకటేశం స్మరామి స్మరామి |
హరే వేంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద ప్రియం వేంకటేశ ప్రయచ్ఛ ప్రయచ్ఛ || 9 ||
అహం దూరతస్తే పదాంభోజయుగ్మ ప్రణామేచ్ఛయాఽఽగత్య సేవాం కరోమి |
సకృత్సేవయా నిత్యసేవాఫలం త్వం ప్రయచ్ఛ ప్రయచ్ఛ ప్రభో వేంకటేశ || 10 ||
అజ్ఞానినా మయా దోషాన్ అశేషాన్విహితాన్ హరే |
క్షమస్వ త్వం క్షమస్వ త్వం శేషశైలశిఖామణే || 11 ||
|| ఇతి వేంకటేశస్తోత్రమ్ ||


|| అథ వేంకటేశప్రపత్తి ||
ఈశానాం జగతోఽస్య వేంకటపతేర్విష్ణోః పరాం ప్రేయసీం
తద్వక్షస్స్థలనిత్యవాసరసికాం తత్-క్షాన్తిసంవర్ధినీమ్ |
పద్మాలఙ్కృతపాణిపల్లవయుగాం పద్మాసనస్థాం శ్రియం
వాత్సల్యాదిగుణోజ్జ్వలాం భగవతీం వన్దే జగన్మాతరమ్ || 1 ||
శ్రీమన్ కృపాజలనిధే కృతసర్వలోక సర్వజ్ఞ శక్త నతవత్సల సర్వశేషిన్ |
స్వామిన్ సుశీల సులభాశ్రితపారిజాత శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 2 ||
ఆనూపురార్పితసుజాతసుగన్ధిపుష్ప సౌరభ్యసౌరభకరౌ సమసన్నివేశౌ |
సౌమ్యౌ సదాఽనుభవనేఽపి నవానుభావ్యౌ శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 3 ||
సద్యోవికాసిసముదిత్వరసాన్ద్రరాగ- సౌరభ్యనిర్భరసరోరుహసామ్యవార్తామ్ |
సమ్యక్షు సాహసపదేషు విలేఖయన్తౌ శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 4 ||
రేఖామయధ్వజసుధాకలశాతపత్ర వజ్రాఙ్కుశాంబురుహకల్పకశఙ్ఖచక్రైః |
భవ్యైరలఙ్కృతతలౌ పరతత్వ చిహ్నైః శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 5 ||
తామ్రోదరద్యుతిపరాజితపద్మరాగౌ బాహ్యైర్మహోభిరభిభూతమహేన్ద్రనీలౌ |
ఉద్యన్నఖాంశుభిరుదస్తశశాఙ్కభాసౌ శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 6 ||
సప్రేమభీతి కమలాకరపల్లవాభ్యాం సంవాహనేఽపి సపది క్లమమాదధానౌ |
కాన్తావవాఙ్గ్మనసగోచరసౌకుమార్యౌ శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 7 ||
లక్ష్మీమహీతదనురూపనిజానుభావ- నీలాదిదివ్యమహిషీకరపల్లవానామ్ |
ఆరుణ్యసఙ్క్రమణతః కిల సాన్ద్రరాగౌ శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 8 ||
నిత్యాన్నమద్విధిశివాదికిరీటకోటి ప్రత్యుప్తదీప్తనవరత్నమహఃప్రరోహైః |
నీరాజనవిధిముదారముపాదధానౌ శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 9 ||
విష్ణోః పదే పరమ ఇత్యుతిదప్రశంసౌ యౌ మధ్వ ఉత్స ఇతి భోగ్యతయాఽప్యుపాత్తౌ |
భూయస్తథేతి తవ పాణితలప్రదిష్టౌ శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 10 ||
పార్థాయ తత్సదృశసారథినా త్వయైవ యౌ దర్శితౌ స్వచరణౌ శరణం వ్రజేతి |
భూయోఽపి మహ్యమిహ తౌ కరదర్శితౌ తే శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 11 ||
మన్మూర్ధ్ని కాళియఫణో వికటాటవీషు శ్రీవేంకటాద్రిశిఖరే శిరసి శృతీనామ్ |
చిత్తేఽప్యనన్యమనసాం సమమాహితౌ తే శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 12 ||
అమ్లానహృష్యదవనీతలకీర్ణపుష్పౌ శ్రీవేంకటాద్రిశిఖరాభరణాయమానౌ |
ఆనన్దితాఖిలమనోనయనౌ తవైతౌ శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 13 ||
ప్రాయః ప్రపన్నజనతా ప్రథమావగాహ్యౌ మాతుస్స్తనావివ శిశోరమృతాయమానౌ |
ప్రాప్తౌ పరస్పరతులామతులాన్తరౌ తే శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 14 ||
సత్త్వోత్తరైస్సతతసేవ్యపదాంబుజేన సంసారతారకదయార్ద్ర దృగఞ్చలేన |
సౌమ్యోపయన్తృమునినా మమ దర్శితౌ తే శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || 15 ||
శ్రీశ శ్రియా ఘటికయా త్వదుపాయభావే ప్రాప్యే త్వయి స్వయముపేయతయా స్ఫురన్త్యా |
నిత్యాశ్రితాయ నిరవద్యగుణాయ తుభ్యం స్యాం కిఙ్కరో వృషగిరీశ న జాతు మహ్యమ్ || 16 ||
|| ఇతి వేంకటేశప్రపత్తి ||


||అథ వేంకటేశమఙ్గళాశాసనమ్||
శ్రియః కాన్తాయ కళ్యాణనిధయే నిధయేఽర్థినాం
శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మఙ్గళమ్ || 1 ||
లక్ష్మీ సవిభ్రమాలోకసుభ్రూవిభ్రమచక్షుషే
చక్షుషే సర్వలోకానాం వేంకటేశాయ మఙ్గళమ్ || 2 ||
శ్రీవేంకటాద్రిశృఙ్గాఙ్గ్రమఙ్గళాభరణాఙ్ఘ్రయే
మఙ్గళానాం నివాసాయ వేంకటేశాయ మఙ్గళమ్ || 3 ||
సర్వావయసౌన్దర్యసంపదా సర్వచేతసాం
సదా సమ్మోహనాయాస్తు వేంకటేశాయ మఙ్గళమ్ || 4 ||
నిత్యాయ నిరవద్యాయ సత్యానన్దచిదాత్మనే
సర్వాన్తరాత్మనే శ్రీమద్వేంకటేశాయ మఙ్గళమ్ || 5 ||
స్వతస్సర్వవిదే సర్వ శక్తయే సర్వశేషిణే
సులభాయ సుశీలాయ వేంకటేశాయ మఙ్గళమ్ || 6 ||
పరస్మై బ్రహ్మణే పూర్ణకామాయ పరమాత్మనే
ప్రయుఞ్జే పరతత్త్వాయ వేంకటేశాయ మఙ్గళమ్ || 7 ||
కాలతత్త్వమశ్రాన్తం ఆత్మనామనుపశ్యతాం
తృప్తామృతరూపాయ వేంకటేశాయ మఙ్గళమ్ || 8 ||
ప్రాయస్స్వచరణౌ పుంసాం శరణ్యత్వేన పాణినా
కృపయాఽఽదిశతే శ్రీమద్వేంకటేశాయ మఙ్గళమ్ || 9 ||
దయామృత తరఙ్గిణ్యాస్తరఙ్గైరివ శీతలైః
అపాఙ్గైః సిఞ్చతే విశ్వం వేంకటేశాయ మఙ్గళమ్ || 10 ||
స్రగ్భూషాంబరహేతీనాం సుషమావహమూర్తయే
సర్వార్తిశమనాయాస్తు వేంకటేశాయ మఙ్గళమ్ || 11 ||
శ్రీవైకుంఠవిరక్తాయ స్వామిపుష్కరిణీతటే
రమయా రమమాణాయ వేంకటేశాయ మఙ్గళమ్ || 12 ||
శ్రీమత్సున్దరజామాతృమునిమానసవాసినే
సర్వలోకనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మఙ్గళమ్ || 13 ||
మఙ్గళాశాసనపరైర్మదాచార్య పురోగమైః
సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యైః సత్కృతాయాస్తు మఙ్గళమ్ || 14 ||
||ఇతి వేంకటేశమఙ్గళాశాసనమ్||

||ఓం తత్సత్||